ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
  ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
  È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6581 M44 2010-12-13 7897113653923 18877336934 ×òÌì 23:18
  ±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] z17s(NX595J)ˢдµÚÈý·½rec+»ñÈ¡rootȨÏÞ+xp¿ò¼ÜÓë¾ÈשÏà¹Ø×ÊÔ´¼¯ºÏÌù attach_img  ...23456..28 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-24 32915465 luokeke ×òÌì 12:43
  ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇz17s_NX595J_ºÚש9008¾Èש¹Ì¼þ+½â³ýÕ˺ÅËø attach_img  ...23456..9 ×·¡îÃÎÏë 2019-5-13 1021471 ÉîÖ¿µÄ×£¸£ 2019-11-2 13:08
  ±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 635245098Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-10-13 01269 muscle 2017-10-13 11:19
    °æ¿éÖ÷Ìâ   
  Ŭ±ÈÑÇZ17SÂÛ̳ Òƶ¯ÊåÊå - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|11.14°æ|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶È... attach_img New zyyccb 3 ÌìÇ° 059 zyyccb 3 ÌìÇ°
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S ħȤ8.1 Îȶ¨Ô´Âë Á÷³©Ê¡µç CPUµ÷½Ú ʱ¼ä¾ÓÖÐ ÔöÇ¿ÉèÖà ΨÃÀºÃÓà ÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..7 super12 2018-10-16 773577 15501616086 2019-11-2 16:47
  [ÇóÖú] Ŭ±ÈÑÇz17sË¢miuiºóË¢²»»Ø¹Ù°ü ÐÂÈËÌû attach_img mjunyou 2019-11-2 0100 mjunyou 2019-11-2 14:27
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|Ö÷Ìâ×ÔÓÉ|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍÆ... attach_img zyyccb 2019-10-29 1109 OMGmogu 2019-10-29 00:13
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|Ô²½ÇÆÁÄ»|Prop±à¼­|²à±ßÀ¸|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|Xp... attach_img  ...23 super12 2018-12-23 31991 jbd0412 2019-10-21 21:13
  [ÎÊÌâ·´À¡] ûÈ˹ÜÒ»¹Ü¼«ËÙÅÌ£¿£¿£¿£¿£¿£¿ СÍü¸ 2019-10-12 094 СÍü¸ 2019-10-12 21:18
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S ¹Ù·½×îРNubia6.0 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò Magisk19.3 Xposed µä²ØÖÆ×÷ ³¬¼¶Ê¡µç attach_img  ...2 ½ã½ãaa 2019-9-18 16337 luokeke 2019-10-10 11:27
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0µä²Ø°æ Éî¶ÈÓÅ»¯ ¶À¼ÒºÚÓò ROOT Ê¡µç½ø³Ì XP ·ÉËÙ ÌرðÍƼö attach_img  ...23456..7 ½ã½ãaa 2019-1-11 751520 OMGmogu 2019-10-10 11:25
  [ÎÊÌâ·´À¡] ¼«ËÙÅÌÊÕÇ®²»×öÊ ÐÂÈËÌû attach_img СÍü¸ 2019-10-10 095 СÍü¸ 2019-10-10 09:21
  [ÆÀ²â] ÐÔ¼Û±ÈÖ®Íõ ¾ÃÎ¥11 2019-10-5 0105 ¾ÃÎ¥11 2019-10-5 20:12
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ81.0|°²×¿8.1|VIPÍâ·Å°æ|¹éÊôµØ|DDKÉèÖÃ|СÃ×ÊÖÊÆ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-11 23533 СÍü¸ 2019-10-5 19:46
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|»ªÀö±ÚÖ½|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|Á÷³©Îȶ¨|¼«¶ÈÊ¡µç|ÍÆ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-9-14 281236 jc520100 2019-10-5 19:23
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S Mokee-P ¶à²ÊÔ­Éú ºÚÓò ÖÇÄܵ÷Ƶ ·ÉËÙÍõÕß Äں˵÷½Ì Magisk οص÷½Ú attach_img  ...2 Kanganɳ 2019-9-18 12266 ÉË³Ç¼Ç 2019-10-5 08:40
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|4ÔÂ16ÈÕ|MookeOS|°²×¿9.0|¹éÊôµØ|T9¼üÅÌ|¶¥¼¶Á÷³©|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-16 28810 jst02073 2019-10-4 17:20
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂMOOKE|°²×¿8.1|×îÃÀÔ­Éú|´¿¾»Ê¡µç|V4È«¾ÖÒôЧ|»¶¿ì³Ô¼¦|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ... attach_img  ...2345 zyyccb 2019-1-13 501442 СÍü¸ 2019-10-4 12:28
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊô... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-18 221211 daqidaqi 2019-9-17 11:06
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇ Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|×ÀÃ涨Òå|ͼ±ê¶¨Òå|°´¼ü×Ô¶¨Òå|CPU×Ô¶¨Òå|ÍƼöʹÓà attach_img  ...23 zyyccb 2019-8-13 28637 СÍü¸ 2019-9-5 16:29
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿8.1|VIP°æ|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖà zyyccb 2019-5-26 11393 13827846177 2019-9-1 15:44
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S V3.21 ¹Ù·½¾«¼ò ROOT LÉèÖà ²à±ßÀ¸ ֪ͨÌØЧ CPU ÍøËÙÐü¸¡ »¤ÑÛģʽ attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2019-8-4 31437 СÍü¸ 2019-8-4 15:11
  [ÆÀ²â] Z17s luwlhq 2019-7-26 0179 luwlhq 2019-7-26 04:54
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S×îÐÂÎȶ¨°æ ¾«¼ò°æ Îȶ¨Ê¡µç ¼«ËÙÁ÷³© attach_img  ...23 goodluck1688 2019-6-18 33902 ¸ßÍ·123 2019-7-9 09:07
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤOS|6.28Ô´Âë|¹éÊôµØ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|οص÷½Ú|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-28 12311 СǿìáºÜæ 2019-6-28 23:17
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S Nubia6.0-V3.21 Éî¶ÈÓÅ»¯ ºÚÓò²¹¶¡ ROOTȨÏÞ Xposed Ê¡µç½ø³Ì ¼«ËÙÍƼö attach_img  ...2 ½ã½ãaa 2019-6-19 19493 326575196 2019-6-19 21:18
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOKEE|°²×¿9.0|±¾ÍÁÔ­Éú|ËøÆÁÅ©Àú|µç»°¹éÊô|µç³ØÑùʽ|Ê¡µçÁ÷³©|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-15 19508 СÍü¸ 2019-6-15 14:38
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S NubiaUI6.0 V3.19 ºÚÓò Ðü¸¡ÖúÊÖ LÉèÖà ÏÂÀ­Å©Àú »¤ÑÛģʽ DPI ÆÁĻԲ½Ç attach_img  ...2345 call_meؼСؼҶ 2019-4-12 51741 СÍü¸ 2019-6-13 01:24
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤOS|°²×¿9.0|VIP¶¨ÖÆ|À´µç¹éÊô|T9²¦ºÅ|Ò¡»ÎÊÖÊÆ|»ðÁ¦È«¿ª|Ê¡µçÁ÷³© attach_img  ...2 zyyccb 2019-6-4 21613 СÍü¸ 2019-6-12 14:42
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|Mokee-9.0|¶à²ÊÔ­Éú|V4ÒôЧ|ÖÇÄܵ÷Ƶ|ÍõÕß³©Íæ|Äں˵÷½Ì|Magisk|οØ×Ô... attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-21 17437 СÍü¸ 2019-5-21 23:36
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿9.0|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|V4ÒôЧ|GPUµ÷½Ú|CPUµ÷½Ú|Ò¡»ÎÊÖÊÆ... attach_img  ...2 zyyccb 2019-5-17 13797 zhujianmn 2019-5-17 22:03
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|ħȤ½ÚÈÕ°æ|¾«ÐĶ¨ÖÆ|Ïà¶Ô´¿¾»|¹éÊôµØ|T9²¦ºÅ|ºÚÓòÊ¡µç|¸ß¼¶ÉèÖÃ|СÃ×... attach_img zyyccb 2019-5-3 6363 СÍü¸ 2019-5-3 22:26
  [ÇóÖú] Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳ magisk¿ÉÒÔ°²×° magiskÌí¼Ómagisk-riru-core-v17.1.zip ¿ÉÒÔÖØÆô½øÈ뵽ϵͳ qinaoxue 2019-4-8 01038 qinaoxue 2019-4-8 10:25
  [ÇóÖú] Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳÄܲ»Äܼ¤»îedxposed APP ÓÐË­³É¹¦°²×°¹ý£¿ fupanxuan 2019-4-6 0227 fupanxuan 2019-4-6 21:20
  [ÇóÖú] ¸÷λ´óÉñ Z17S¹Ù·½nubia UI V3.19ϵͳÄܲ»Äܼ¤»îedxposed APP ÓÐË­³É¹¦°²×°¹ý£¿magiskÌí¼Ómagisk-riru-core-v xt7780 2019-4-6 0283 xt7780 2019-4-6 17:25
  [Ë¢»ú°ü] Ŭ±ÈÑÇZ17S UI6.0-V3.19 ʱ¼äϸ»¯ Ë«ÅÅÍøËÙ Ò¡»ÎÉèÖà ֪ͨÌØЧ LÉèÖà Բ½Ç ÉÁ¹âµÆ attach_img  ...234 call_meؼСؼҶ 2019-3-21 43777 daqidaqi 2019-4-5 12:24
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOOKEOS|°²×¿9.0|À´µç¹éÊô|cpuµ÷½Ú| Á÷³©Ë¿»¬||AIÖÇÄܼӳÖ|ÓÎÏ·Ê×Ñ¡|¸ß... attach_img  ...23 zyyccb 2019-4-4 28597 СÍü¸ 2019-4-5 09:54
  [ÌÖÂÛ] Ŭ±ÈÑÇz17Ö§³Öqc4³äµç£¬È´²»Åäqc4³äµçÍ· yudairong 2018-6-23 2740 936180964 2019-3-25 18:01
  [ÌÖÂÛ] ±ÈÈç СÃ×mix2 Ŭ±ÈÑÇz17s ÐԼ۱ȶ¼Ãëɱ ºìÃ×note7p ÀÉÊéÒÕ 2019-3-25 1284 936180964 2019-3-25 18:00
  [ÌÖÂÛ] ÎÒŬ±ÈÑÇz17¾µÍ·²»ÖªµÀÊÇɶ²£Á§£¬¹Ù·½Ã»Ìᣬµ«Ã»Ò»µã»¨ ´ïê»Ìì 2019-3-22 1244 WONIU777 2019-3-23 09:03
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|MOKEE-9.0|¶¥¼¶Ô­Éú|¹éÊôµØ|Å©ÀúÏÔʾ|AIÖÇÄܵ÷Ƶ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23 zyyccb 2019-3-22 24691 СÍü¸ 2019-3-22 08:36
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17S|È«ÐÂħȤ|°²×¿P|ÍêÃÀÔ­Éú|ËøÆÁÅ©Àú|À´µç¹éÊô|¼ò½àÁ÷³©|S8ÅÜÂíµÆ|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23 super12 2019-3-11 28866 СÍü¸ 2019-3-21 19:00
  [Ë¢»ú°ü] Nubia Z17s MOKEE-9.0 ¹éÊôµØ Å©ÀúÏÔʾ ºÚÓò AI Prop±à¼­ ÖÇÄܵ÷Ƶ Magisk ±¾ÍÁ»¯ attach_img Kanganɳ 2019-3-21 1329 2863572470 2019-3-21 13:25
  [Ë¢»ú°ü] nubia Z17s MOKEE-N ±¾µØ»¯ Å©ÀúÏÔʾ Äں˵÷½Ì ºÚÓò Xposed ÖÇÄÜAI ΨÃÀ¶¨ÖÆ ROOT attach_img Kanganɳ 2019-3-18 4344 СÍü¸ 2019-3-18 22:45
  [ÇóÖú] Miflash¿ÉÒÔÖ±½ÓÏßË¢z17sÂð£¿ÐèÒª×öʲôǰ´¦ÀíÂ𣿠wenkiller 2019-3-15 0276 wenkiller 2019-3-15 04:50

  ¿ìËÙ·¢Ìû

  »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
  ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

  © 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

  ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

  GMT+8, 2019-11-17 05:30 , Processed in 0.481201 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

  ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网