ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 6|Ö÷Ìâ: 1506

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6556 M44 2010-12-13 7866812809889 obhum ×òÌì 17:58
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8µÈȫϵһ¼üË¢È밲׿9.0 Lineage os´¿¾»°æ attach_img  ...23456..19 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-13 2212207 lin221300 ×òÌì 10:16
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8ȫϵÁÐ Ò»¼ümiui10+root ÂúѪ´¿¾»°æÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..33 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-8 3882897 lin221300 2019-4-17 01:20
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105 -6 c105-8ȫϵÁÐÒ»¼üÂúѪˢΪx720+root´¿¾»°æÏßË¢¾Èש¹Ì¼þ attach_img  ...23456..12 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-6 1391568 lin221300 2019-4-5 13:44
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10670887 789789789opop 2019-1-21 15:19
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 128463 yjkun 2018-7-30 18:09
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[ÇóÖú] ÓÐûÓÐС°×Êó£ºË¢Ò»¼ü¾Èש+ˢΪmiui10ÂúѪ+root+µÚÈý·½rec Òѻظ´  ...23 tntsunny 2019-3-18 30593 tntsunny °ëСʱǰ
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..63 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 74817599 hasee163 °ëСʱǰ
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456 zyyccb 2018-9-23 693338 lin221300 1 Ð¡Ê±Ç°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img agree  ...23456..47 ©ÊÕ12 2018-3-16 55411672 382795775 ×òÌì 13:32
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105ϵÁÐ|MIUI10|°²×¿7.1|¼«ËÙÁ÷³©|Magsik|»ðÁ¦È«¿ª|»ÃµÆƬ±ÚÖ½|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÑøÀÏ°æ attach_img  ...23456..12 New zyyccb 4 ÌìÇ° 138357 catyin ×òÌì 13:15
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456 super12 2018-7-19 661590 shi52555 ×òÌì 08:50
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..105 ©ÊÕ12 2018-3-29 125723018 ûÄÇô¼òµ¥µÎ Ç°Ìì 22:54
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..63 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 75518812 cqcssky Ç°Ìì 19:53
[ÇóÖú] Ôõô˵ÄØ£¬÷È×å15µÄÉÁ´æÊÇusf£¬Ïà»úimx380£¬Ë«ÑïÉùÆ÷ Òѻظ´ ÊÇÍñÒÇ 2019-3-26 2128 huangyezhao Ç°Ìì 08:36
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...2345 zyyccb 2018-9-3 482510 nalace 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-23 20753 catyin 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-29 991818 yicanxue 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..12 super12 2018-7-29 1377606 lq412828 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..58 ©ÊÕ12 2018-3-29 68415496 ÐíººÔó 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105_MIUI10_9.3.12¾«ÐĶ¨ÖÆ|ÈËÁ³Ê¶±ð|С°®Í¬Ñ§|¸ß¼¶ÉèÖÃ|CPUµ÷½Ú|°æÖ÷ÍƼö attach_img agree  ...23456..14 zyyccb 2019-3-12 1651654 vei5346 7 ÌìÇ°
[ÆäËû] ¡¾Recovery¡¿¿áÅɸıäÕßS1 recovery TWRP 3.2.1-0 attach_img heatlevel  ...23456..11 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-9 12332762 °Í¶û¶Ù999 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..19 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 21910436 mgÖ®ºó¡¢ 2019-4-18 00:15
[ÇóÖú] ÎÞÏÞÖØÆô²»¿ª»úÆÁÄ»²»ÁÁ Òѻظ´ likai8826166 2019-4-16 196 parpook 2019-4-16 21:07
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6|079SÎȶ¨°æ|ΨÃÀ¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|S8ÅÜÂíµÆ||×ÔÉíʹÓÃÍƼö|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-4-15 698 qwe136 2019-4-16 17:04
[ÇóÖú] cool C105 ¿ª»ú¿¨ËÀ Òѻظ´ BanTingJia 2019-4-15 1116 2216884 2019-4-15 11:58
[ÌÖÂÛ] µçÐÅvolteÎÊÌâ gaozhixi 2018-11-29 10861 BanTingJia 2019-4-15 10:55
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8|101SÎȶ¨°æ|ΨÃÀ¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|S8ÅÜÂíµÆ||×ÔÉíʹÓÃÍƼö|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-4-15 489 2271949745 2019-4-15 08:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105|EUI5.8|079SÎȶ¨°æ|ΨÃÀ¶¨ÖÆ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|S8ÅÜÂíµÆ||×ÔÉíʹÓÃÍƼö|¸ß¼¶ÉèÖà attach_img zyyccb 2019-4-15 175 1636625817 2019-4-15 08:45
[½Ì³Ì] °²×¿8.1µÄsystem.new.dat.brת»»¹¤¾ß attach_img  ...234 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-2-18 3915704 ·çÓêÐÐ 2019-4-14 12:52
[½Ì³Ì] ¿áÅÉS1 9008¾Èש½Ì³Ì¼°×ÊÔ´ attach_img heatlevel agree  ...23456..7 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-24 8020488 Íæ»ú¡£¡£ 2019-4-14 00:44
[½Ì³Ì] ¾Èש½Ì³Ì cools1 c105 ˵Ã÷ ÐÄÒâ³Á³Á 2019-4-7 3161 ÐÄÒâ³Á³Á 2019-4-12 20:11
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..7 zyyccb 2018-10-19 821602 zihuolong 2019-4-11 23:47
[½Ì³Ì] ¿áÅɸıäÕßS1 6+64G°æתÀÖpro3ÂúѪ½Ì³Ì attach_img  ...23 minjijie 2017-12-14 3014858 lcb9731 2019-4-10 10:06
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...23 ZM961050 2017-11-27 298613 lcb9731 2019-4-9 15:33
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1-C105 079SÎȶ¨°æ È¥ÀÖ¼û×ÀÃæ LiveËøÆÁ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..24 Ìý°ëµÄÇú 2018-3-26 28712484 wang_pdg 2019-4-6 09:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..10 super12 2018-7-19 1127564 ÐíººÔó 2019-4-4 14:57
[ÇóÖú] ÎèÁËÈýÌ죬ÓÖË¢»Øx720¡£Ë¢»úÊÓƵ¿´µ½Ö»×Ö²»Áô»¹ÊDz»»áË¢£¬Õæ´À¡£ Òѻظ´ ÇïÉÙ 2019-4-4 0170 ÇïÉÙ 2019-4-4 04:08
[ÇóÖú] Öö¥µÄÄǸö9.0µÄ°ü Òѻظ´ É£º£@ 2019-3-31 7307 gaozhixi 2019-4-3 22:53
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..40 ·çºÛ2018 2018-6-12 47911663 bookerchen 2019-4-3 13:37
[ÇóÖú] Ë¢°²×À9.0°ü£¨18Ôª£©ºóÓֻص½Ë¢»ú״̬£¬³¤°´µçÔ´½¡ºó¿ª»úºó»¹Êǻص½Ë¢»ú״̬¡£ÄÜ¿éЩ»Ø¸´Âð£¬ÎÒÒÑ·¢Á½´ÎÌáÎÊÁË¡£ Òѻظ´ ÇïÉÙ 2019-4-3 1234 ×·¡îÃÎÏë 2019-4-3 08:41
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..14 super12 2018-7-29 1673870 zurthe 2019-4-2 01:19
[ÇóÖú] ÊÖ»ú±äש Òѻظ´ ƤµÃºÜ 2019-3-29 4149 ƤµÃºÜ 2019-3-30 08:14
[ÇóÖú] Ôõô°ì£¡£¡£¡£¡ attach_img zjgjr 2019-3-28 2107 zjgjr 2019-3-28 22:12
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8|101SÎȶ¨°æ|ÈýÐÇÖ÷Ìâ|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img  ...23 zyyccb 2019-3-7 34401 zurthe 2019-3-26 18:54
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8|101SÎȶ¨°æ|×îÇ¿¹Ù·½|Áã¹ã¸æ|»ðÁ¦È«¿ª|À´µçÉÁ¹â|Ðü¸¡ÍøËÙ|prop±à¼­|dpi... attach_img  ...23 super12 2019-2-18 30512 ChenJackie 2019-3-26 18:50

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-4-26 13:43 , Processed in 0.765442 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网