ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 26|Ö÷Ìâ: 1556

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
ÊÖ»úÓÅ»Ý
Åä¼þ >>¸ü¶à
Íæ»úQQȺ
    ×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
    È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813440770 ¶«Î÷Äϱ±99 18 Ð¡Ê±Ç°
    ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8µÈȫϵһ¼üË¢È밲׿9.0 Lineage os´¿¾»°æ attach_img  ...23456..57 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-13 6797101 461291520 11 Ð¡Ê±Ç°
    ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8ȫϵÁÐ Ò»¼ümiui10+root ÂúѪ´¿¾»°æÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..91 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-8 10899029 minlink Ç°Ìì 00:58
    ±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105 -6 c105-8ȫϵÁÐÒ»¼üÂúѪˢΪx720+root´¿¾»°æÏßË¢¾Èש¹Ì¼þ attach_img  ...23456..32 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-6 3774529 789789789opop 2019-5-13 15:03
    ±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10673824 789789789opop 2019-1-21 15:19
    ±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 128943 yjkun 2018-7-30 18:09
      °æ¿éÖ÷Ìâ   
    ¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
    [ÌÖÂÛ] ÐÄ·³! »¨16ÔªÂòÁËË¢»ú°üÈ´Óò»ÁË£¬Ë¢³Éשͷ¡£ sesesesese 2019-6-5 9611 taow7816 °ëСʱǰ
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..10 super12 2018-7-29 1182456 zjy317 2 Ð¡Ê±Ç°
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..13 super12 2018-7-29 1538204 zjy317 2 Ð¡Ê±Ç°
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..66 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 78820209 KJJ2001 ×òÌì 23:19
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..10 zyyccb 2018-10-19 1092447 KJJ2001 ×òÌì 23:08
    [½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..74 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 88420580 461291520 ×òÌì 22:12
    [ÌÖÂÛ] S1ÓÃ9008¾Èש»¨Ê½±¨´í£¿ ÐÂÈËÌû Anivie 2018-4-7 112378 yong8723 3 ÌìÇ°
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...23456 zyyccb 2018-9-3 682982 zjy317 4 ÌìÇ°
    [ÇóÖú] ×îеÄlineageos16Ë¢²»½øÈ¥£¬É¾³ý»úÐÍÑéÖ¤Ò²²»ÐÐ ÐÂÈËÌû New hudehua 5 ÌìÇ° 057 hudehua 5 ÌìÇ°
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool S1 c105 ÒôÀÖ°æÂúѪ fastģʽ+9008ģʽͨÓÃÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...23456 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-10 65766 EZcolor 5 ÌìÇ°
    [ÇóÖú] ¿áÅÉS1ÎÞÏÞÖØÆô Òѻظ´ New °Í¶û¶Ù999 5 ÌìÇ° 194 ×·¡îÃÎÏë 5 ÌìÇ°
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..8 zyyccb 2018-10-19 902250 ³ÁµíµÄÀá 6 ÌìÇ°
    [ÎÊÌâ·´À¡] ¿áÅÉS1Á´½ÓµçÄÔ¾ÍÖ»Äܳäµç ÆäËûʲôҲ¸É²»ÁË ÐÂÈËÌû 269304072 2019-8-18 1133 xuyunfn0 2019-10-7 15:41
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img agree  ...23456..48 ©ÊÕ12 2018-3-16 57012660 ÐÇ ˜ 2019-10-7 14:38
    [ÇóÖú] Çë½Ì´óÉñc105-6Ë¢c105ÄÜË¢Âð£¿Ôõôˢ£¿Ð»Ð» Òѻظ´ ÌÆµÛ 2019-10-5 176 htc8686 2019-10-5 21:35
    [½Ì³Ì] ¿áÅÉC105ÏßË¢¾Èש°ü ¿É½µ¼¶ ¼òµ¥Ò׶® ¡¾º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì¡¿ attach_img  ...2345 zc668 2018-5-10 547556 13733585629 2019-10-5 04:14
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..44 ·çºÛ2018 2018-6-12 52112992 СС¹Öone 2019-10-2 00:53
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..20 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 23411315 СС¹Öone 2019-10-1 20:26
    [ÇóÖú] ¿áÅÉC105-6ÎÞÏÞÖØÆô£¬Çó¾È Òѻظ´ jtl1977 2019-9-15 1158 ÌìÂÞ386 2019-9-30 05:40
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1-C105 079SÎȶ¨°æ È¥ÀÖ¼û×ÀÃæ LiveËøÆÁ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..25 Ìý°ëµÄÇú 2018-3-26 29413388 liujian1368928 2019-9-29 15:19
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..109 ©ÊÕ12 2018-3-29 129724865 parpook 2019-9-29 11:30
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..11 super12 2018-7-19 1218152 xhj16888 2019-9-25 23:21
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...234 zyyccb 2018-9-23 392110 xhj16888 2019-9-25 23:19
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool S1 c105-8 fastģʽ+9008ģʽͨÓÃÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...2345 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-10 54675 461291520 2019-9-24 14:40
    [ÇóÖú] Çó¾È£¬ÈçºÎÓÃ9008¾Èש Òѻظ´ Ãëɱyu 2018-2-22 112893 jiangciyidong 2019-9-15 09:08
    [ÇóÖú] rec µÄÎÊÌâ ÐÂÈËÌû yidong0 2019-9-14 084 yidong0 2019-9-14 12:01
    [ÇóÖú] Ë¢»úºó´òµç»°Ã»ÓÐÉùÒô ¶Ô·½Ìý²»µ½ ÎÒÒ²Ìý²»µ½ µ«ÊÇ΢Ðŵ绰¿ÉÒÔÕý³£ Òѻظ´ byg329 2019-3-26 1201 parpook 2019-9-12 19:20
    [Ë¢»ú°ü] coolpad c105-8¹Ù·½°ü¾«¼òÈ¥live(ÎÞÍƹãԤװ) attach_img agree  ...23456..72 13824826281 2018-2-21 85614014 789789789opop 2019-9-11 13:23
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 ¹Ù·½079 Magsik ¹ã¸æÆÁ±ÎÍêÃÀ ¼«ËÙΨÃÀ¼ò½à ¶àÖØÉî¶ÈÓÅ»¯ ³¤ÆÚÎȶ¨ÍƼö°æ attach_img  ...23 ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-8-6 25456 461291520 2019-9-8 22:07
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..59 ©ÊÕ12 2018-3-29 70416645 qq469415369 2019-9-8 20:34
    [ÆÀ²â] ¿áÅÉË¢miui10 Æô³¬Ã´ 2018-8-9 63925 parpook 2019-9-6 18:49
    [ÇóÖú] 105¹Ø»ú³äµçºó²»ÄÜ¿ª»ú ³Ë·ç1982 2019-9-4 089 ³Ë·ç1982 2019-9-4 22:36
    [ÇóÖú] ¹Ø»ú³äµçºó¿ª²»ÁË»ú ³Ë·ç1982 2019-9-4 067 ³Ë·ç1982 2019-9-4 22:33
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..15 super12 2018-7-29 1744466 cyshmzh 2019-9-4 16:10
    [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..9 zyyccb 2018-9-23 1064200 cyshmzh 2019-9-4 16:08
    [Ë¢»ú°ü] [Oreo] SudaMod-81.0-UNOFFICIAL-zl1 attach_img agree  ...23456..30 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-3-29 35416709 461291520 2019-9-3 22:41
    [ÇóÖú] ¿áÅÉS1Á¬½ÓÊÖ»úÖ»³äµçûÓÐUSBÑ¡Ïî Òѻظ´ sss2774 2018-3-20 31147 269304072 2019-9-3 18:05
    [ÇóÖú] c105-6Á´½ÓµçÄÔû·´Ó¦¡£ÇëÎÊÈçºÎrootºÍË¢»ú£¿Ð»Ð» Òѻظ´ 616039 2019-7-25 1187 parpook 2019-9-2 21:29
    [ÌÖÂÛ] ÊÖ»úÄÚÖõç³ØÆäʵ²»ºÃ parpook 2019-9-1 1131 parpook 2019-9-2 21:21
    [ÇóÖú] Ë¢»úºó²»ÄܵçÐÅ´òµç»°ÁËÕ¦»ØÊ Òѻظ´ meinianda 2019-9-2 1122 parpook 2019-9-2 21:12

    ¿ìËÙ·¢Ìû

    »¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
    ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

    © 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

    ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

    GMT+8, 2019-10-17 20:43 , Processed in 0.371419 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

    ·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网