ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1546

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6571 M44 2010-12-13 7885113209064 1433223YYYY ×òÌì 11:06
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8ȫϵÁÐ Ò»¼ümiui10+root ÂúѪ´¿¾»°æÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..75 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-8 8897502 doforhappy Ç°Ìì 23:20
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105-6 c105-8µÈȫϵһ¼üË¢È밲׿9.0 Lineage os´¿¾»°æ attach_img  ...23456..48 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-13 5696021 lq412828 2019-7-30 20:13
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉs1 c105 c105 -6 c105-8ȫϵÁÐÒ»¼üÂúѪˢΪx720+root´¿¾»°æÏßË¢¾Èש¹Ì¼þ attach_img  ...23456..28 ×·¡îÃÎÏë 2019-3-6 3243942 sponger 2019-5-13 14:54
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10673128 789789789opop 2019-1-21 15:19
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 128820 yjkun 2018-7-30 18:09
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..71 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 85019796 sunxiaol123 ×òÌì 17:18
[¹Ù·½¹Ì¼þ] C105-8¹Ù·½Ë¢»ú°ü EUI5.8.101S  ...23 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-3 3512292 xyz369 ×òÌì 17:09
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079SÈ¥³ý¹ã¸æÐÂV4ÒôЧÇåÐÂÓÅ»¯Ê¡µç¼«ÖÂÌåÑéÑøÀϱر¸ attach_img agree  ...2345 zyyccb 2018-9-3 582819 lq412828 Ç°Ìì 21:02
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..20 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 23111157 lq412828 Ç°Ìì 20:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..43 ·çºÛ2018 2018-6-12 51312777 lq412828 Ç°Ìì 20:46
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..59 ©ÊÕ12 2018-3-29 69816468 lq412828 Ç°Ìì 14:03
[ÇóÖú] Ë¢S1-TO-PRO3È«Á¿°üһֱͣÁôÔÚÕâ¸ö½çÃ棨Èçͼ£©Ôõô°ì£¿ ÐÂÈËÌû attach_img New hotaini 4 ÌìÇ° 061 hotaini 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Ë¢»ú°üÁ´½Ó New welong 4 ÌìÇ° 056 welong 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Ë¢»ú°üÁ´½Ó New welong 4 ÌìÇ° 039 welong 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23456..9 zyyccb 2018-9-23 974041 wq_780805 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..10 super12 2018-7-29 1112327 ³à½ÅÄÐÈË 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..65 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 77519913 ¾®ÉÏ´åÊ÷ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...23 zyyccb 2018-9-23 321914 ¾®ÉÏ´åÊ÷ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..8 zyyccb 2018-10-19 862111 zjy317 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105ϵÁÐ|MIUI10|°²×¿7.1|¼«ËÙÁ÷³©|Magsik|»ðÁ¦È«¿ª|»ÃµÆƬ±ÚÖ½|¸ß¼¶ÉèÖÃ|ÑøÀÏ°æ attach_img  ...23456..24 zyyccb 2019-4-22 2832732 ouyangjl 6 ÌìÇ°
[ÎÊÌâ·´À¡] ¿áÅÉS1Á´½ÓµçÄÔ¾ÍÖ»Äܳäµç ÆäËûʲôҲ¸É²»ÁË ÐÂÈËÌû New 269304072 7 ÌìÇ° 067 269304072 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉCool S1 c105 ÒôÀÖ°æÂúѪ fastģʽ+9008ģʽͨÓÃÏßË¢ÊÛºó¾Èש¹Ì¼þ+ͼÎÄÏêϸ½Ì³Ì attach_img  ...234 ×·¡îÃÎÏë 2019-6-10 39438 sdnalx 2019-8-17 00:51
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img  ...2 Сү·¶¶ù 2018-12-3 141654 Ë®ÐÄÔÆÔÂÓ° 2019-8-16 19:06
[ÆäËû] ¡¾²Ðо¡¿¿áÅɸıäÕßS1(C105) TWRP 3.1.0 µÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery attach_img  ...2345 qqjia 2017-3-29 5811258 zxm0910 2019-8-16 14:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-23 321142 xhs520 2019-8-14 09:04
[ÇóÖú] ÏëÒªrootȨÏÞ wg8950 2019-8-13 065 wg8950 2019-8-13 22:04
[ÇóÖú] ÏëÒªrootȨÏÞ wg8950 2019-8-13 048 wg8950 2019-8-13 22:04
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..15 super12 2018-7-29 1734318 xinxin7717 2019-8-12 23:50
[Ë¢»ú°ü] [Oreo] SudaMod-81.0-UNOFFICIAL-zl1 attach_img agree  ...23456..29 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-3-29 34416397 sponger 2019-8-12 01:18
[ÇóÖú] Ë¢Äĸöϵͳ±È½ÏºÃ£¿ Òѻظ´ ÌÆµÛ 2019-8-2 3213 °Ô²ÛµÄÖí 2019-8-9 19:12
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 ¹Ù·½079 Magsik ¹ã¸æÆÁ±ÎÍêÃÀ ¼«ËÙΨÃÀ¼ò½à ¶àÖØÉî¶ÈÓÅ»¯ ³¤ÆÚÎȶ¨ÍƼö°æ attach_img ÌðÐÄСÍè×Ó 2019-8-6 7192 huangguoda 2019-8-8 09:50
[ÇóÖú] ÔõÑùË¢»ØS1ϵͳ£¿ Òѻظ´ kousso 2019-8-5 3124 kousso 2019-8-7 19:57
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...234 ZM961050 2017-11-27 369436 byÌìÁµ 2019-8-7 10:26
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..10 super12 2018-7-19 1177992 ___ÎÒ²»¶®¡£ 2019-8-6 00:36
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..108 ©ÊÕ12 2018-3-29 128924575 kousso 2019-8-5 22:57
[ÌÖÂÛ] ÐÄ·³! »¨16ÔªÂòÁËË¢»ú°üÈ´Óò»ÁË£¬Ë¢³Éשͷ¡£ sesesesese 2019-6-5 6454 hotaini 2019-8-5 19:32
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456..9 zyyccb 2018-10-19 1012235 ¿áÀÖСÂó 2019-7-30 17:58
[ÇóÖú] Èç¹û²ÅÄÜË¢³ÉÀÖpro3µÄϵͳ jdr0768 2019-7-30 0110 jdr0768 2019-7-30 16:38
[ÇóÖú] ÔõÑù²ÅÄÜË¢³ÉÀÖpro3µÄ¹¬·½ÏµÍ³ jdr0768 2019-7-30 099 jdr0768 2019-7-30 16:38
[ÇóÖú] ¿ÉÒÔ°ïæԶ³ÌË¢»úô Òѻظ´ 461291520 2019-7-26 2117 °Ô²ÛµÄÖí 2019-7-27 17:31
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img agree  ...23456..47 ©ÊÕ12 2018-3-16 56212468 ghjghjghk 2019-7-26 06:20
[ÇóÖú] c105-6Á´½ÓµçÄÔû·´Ó¦¡£ÇëÎÊÈçºÎrootºÍË¢»ú£¿Ð»Ð» 616039 2019-7-25 0101 616039 2019-7-25 23:08
[ÆÀ²â] ¿áÅÉs1 ÏàÖªËÞÃü 2019-7-25 077 ÏàÖªËÞÃü 2019-7-25 19:04
[ÇóÖú] ÏÂÔصÄÈí¼þ£¬ÎÞ·¨µã»÷°²×°¼ü£¬Ö»ÄÜ°´È¡Ïû¼ü Òѻظ´ phantomMessi 2019-2-22 2164 jjj000 2019-7-8 22:49
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1 c105-6»ù´ø´®ÂëÎļþÐÞ¸´½Ì³Ì attachment  ...2345 ×·¡îÃÎÏë 2018-1-25 515713 Q15992046499 2019-7-7 10:26

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-8-25 06:00 , Processed in 0.414711 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网