ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
  Òƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩ¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MË¢»úROM,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½¹Ì¼þ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÒ»¼üroot½Ì³Ì,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÈí¼þÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÓÎÏ·ÏÂÔØ,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»úÇý¶¯,¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MÊÖ»ú²ÎÊý,ΪÄúÔÚ¹ºÂò¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295MʱÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
  ¿áÅÉ8295Ó²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589Ëĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç540x960·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 4G¡¿
  ¿áÅÉ8295MÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589MËĺˡ¿¡¾1.2GhzÖ÷Ƶ¡¿¡¾TD-SCDMA/GSMË«Íø¡¿¡¾5.0Ó¢´ç854x480·Ö±æÂÊ¡¿¡¾512M + 4G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊå¿áÅÉ8295/¿áÅÉ8295M¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  ¿áÅÉ8295½»Á÷Ⱥ£º149840793  (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬¶¨ÆÚÇåÀíÈýÔÂÄÚDZˮÈËÔ±)
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6581 M44 2010-12-13 7896913639014 lbw123 ×òÌì 22:27
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295/M¡¿ÏßË¢_Ç¿Ë¢¾Èש£¬ÏêϸͼÎĽ̳̣¬ÐÞ¸´ÏßË¢ÎÞREC£¬root,Ë¢recoveryµÈµÈ attach_img  ...23456..800 5506558 2014-4-7 9599149308 kimiyangjun00 2019-11-2 10:00
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿ÐÄÍ´ ¾Èשͷ¡¤ÏßË¢root¡¤Ë¢ÖÐÎÄrecoveryÊÓƵ½Ì³Ì  ...23456..309 1246529785 2014-2-7 370474869 bless666 2019-1-12 21:35
±¾°æÖö¥ [8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݿáÅÉ8295M(Òƶ¯Çà´º°æ) ÏßË¢¹¤¾ßÓëÏßË¢ROM°ü attach_img  ...23456..334 pcballen 2014-1-3 400686425 ´ó°×²Ëc 2018-9-15 18:19
±¾°æÖö¥ [ÆäËü] 2014.12.01£ÛÏÂÔØÒѸüУݣ¨È«ÍøÊ×·¢£©¿áÅÉ8295M ³¬Ç¿´¥ÃþÖÐÎÄrecovery¿ÉuÅ̱¸·ÝÎļþ attach_img  ...23456..135 pcballen 2013-12-25 161738491 sworeate 2018-7-29 15:20
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] <14.10.13>Coolpad 8295-Ô´Âë±àÒëµÄ¶£ßËrecovery 1.1|ÐÞ¸´USB|ÐÞ¸´´íλ... attach_img  ...23456..25 5506558 2014-10-11 29318065 qwert654321cn 2018-4-8 15:23
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] Coolpad¿áÅÉ8295/MÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬9ÔÂ3ÈÕ¸üР ...23456..224 ³Â³¿ 2013-9-3 267659384 yinghua0205 2017-8-14 20:57
±¾°æÖö¥ [ÎÊÌâ·´À¡] ¡¾Òƶ¯ÊåÊå¡¿¿áÅÉ8295/M½»Á÷Ⱥ¡£»¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë  ...2 1246529785 2014-2-7 1711631 a99111211 2016-5-18 13:17
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ×î½ü´ò°üµ³²þâ±,ÌØ´ËÉùÃ÷,Çë´ó¼Ò»¥Ïà¼à¶½ 1246529785 2014-2-8 62838 saintfigo 2014-7-3 11:00
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅÉ8295ÂÛ̳_¿áÅÉ8295MÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[ÌÖÂÛ] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M Data·ÖÇø2.5G(¾€Ë¢) attach_img heatlevel  ...23456..24 pcballen 2014-2-25 28416361 jason4677 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] СÃ×Ö÷ÌâÆƽâ_µ¥Ë¢°ü¼Ó½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..9 fclºÚÁú 2014-7-10 9612306 a78v65 2019-2-17 20:03
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295MÇà´º°æ6589оƬ4.4ϵͳԭ³§ÏßË¢¾Èש°ü attach_img heatlevel  ...23456..35 mybd 2014-9-20 41420003 370994059 2019-1-18 10:25
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 MIUI 203 ¼«ÖÂÓÐÄã|ÕæÕýÈ«¾ÖMIUI6|¿ªÑ§¼¾ÈÃÄãìŲ»Í£|ÍêÃÀÁ÷³©|ÃëɱÄãµÄË«ÑÛ attach_img heatlevel  ...23456..25 СÁº593 2014-9-1 2919637 13632929244 2018-12-29 09:59
[8295 ROM] <KL0901>Coolpad ¿áÅÉ8295-MIUI-203ÖÜ-MIUI V6·ç¸ñ|Ö§³Ö1080PÊÓƵ|ÐÞ¸´²¿·ÖBUG attach_img heatlevel agree  ...23456..18 5506558 2014-9-1 2126982 13632929244 2018-12-29 09:41
[8295 ROM] ¡¾XT_ROM¡¿Coolpad 8295 ¸ß·Â ÈýÐÇ Note3 ¼«¶ÈÊ¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..21 1246529785 2014-3-22 24615475 13632929244 2018-12-29 09:21
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 ¹Ù·½036£¨20131214£© ¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel  ...23456..218 1246529785 2014-2-7 260663111 13632929244 2018-12-29 09:15
[8295 ROM] <KL0412>Coolpad 8295_ColorOS_V2.0.0 ÌåÑé°æ attach_img  ...2345 5506558 2014-4-12 563302 tingyv 2018-11-8 21:41
[8295 ROM] <KL1005>Coolpad ¿áÅÉ8295-°¢ÀïÔÆROM_9.25¿ª·¢°å|°¢ÀïÔÆÏà»ú|¿ª»úÕ¼35%ÔË´æ... attach_img heatlevel  ...23456..10 5506558 2014-10-5 1164112 tingyv 2018-11-8 21:38
[8295 ROM] <KL0509>Coolpad¿áÅÉ8295-ÒÆÖ²×îа¢ÀïÔÆ2.72_ÇåÎúUI_Á÷³©_Õ¼ÓÃÔË´æС attach_img heatlevel  ...23456..18 5506558 2014-5-9 20713279 tingyv 2018-11-8 21:14
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¿¨Ë¢°übyÍÁ¶¹¡¿ÒÆÖ²4.2×î¸ß·ÂCM11 kiakat4.4.2¿¨Ë¢°üØ­²»Ò»ÑùµÄÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..8 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-7-14 8811983 tingyv 2018-11-8 21:08
[8295 ROM] È«ÍøÊ×·¢¡ª¡ª¿¨Ë¢±Ø±¸£¡¿áÅÉ8295ÖÐÎÄrecovery+ÏßË¢¹¤¾ß+Ë¢»úÇý¶¯ attach_img digest heatlevel  ...23456..222 w740119239 2013-9-3 265355468 qhllqhll 2018-9-10 15:37
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295M/8295Ô­³§ÏßË¢°üÈ«²¿Ë¢¿É½â·ÀµÁ×ÊÁϹ¤¾ßÇý¶¯½Ì³Ì¡¤Çײâ100%OKºÃÓà attach_img heatlevel  ...23456..13 aeaeqqqq 2015-5-27 15512532 qhllqhll 2018-9-10 13:30
[8295M ROM] ¡¾LooseROM-ShiGe¡¿Õ𺳷¢²¼¿áÅÉ8295M-vivoϵͳ¡¾È«ÍøÊ×·¢¡¿ attach_img heatlevel agree  ...23456..26 ShiGe579 2014-3-2 30216455 qhllqhll 2018-9-10 13:20
[½Ì³Ì] °¢ÀïÔÆOSÒþ²ØµÄ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ½â·ÅÄãµÄµçÔ´¼üÁË£¬ÒôÁ¿¼ü»½ÐÑÆÁÄ» attach_img heatlevel  ...23456..18 5506558 2014-6-5 20824559 15235324377 2018-9-1 17:46
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295 ROM¡¿Coolpad 8295 ¹ÇÍ·°üÀÖÍÜ°æ ½ö145M£¬¼«ËÙÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..52 1246529785 2014-2-7 62222977 tingyv 2018-8-17 23:26
[8295 ROM] ¡¾Coolpad8295_ºìÃ×5.0ÍêÃÀ°æ¡¿Êʵ±¾«¼òØ­ºÏÀíÓÅ»¯Ø­¼«¶ÈÎȶ¨Ø­×îÍêÃÀ°æØ­Êʺϳ¤ÆÚ attach_img heatlevel  ...23456..32 ²»Àë²»Æú¡¢ÍÁ¶¹ 2014-5-4 37318666 tingyv 2018-8-17 22:48
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295¹Ù·½ÏßË¢°ü036°æ±¾£¬¼ÓÈëÒƶ¯ÊåÊårecovery heatlevel  ...23456..118 lovetai14 2014-5-13 140438387 sworeate 2018-7-29 15:31
[8295M ROM] ¿áÅÉ8295M-ÀÖÍÜ 4.2.2 ROMË¢»ú°ü Îȶ¨°æ¡¾ÀÖÍÜ¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..62 pcballen 2014-1-23 73825274 2529158916 2018-6-28 12:30
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295.Ø­Color os_2.0ÍêÃÀ°æØ­OPPOÏà»úØ­Ôö¼ÓÁËÆÁÄ»ÖúÊÖØ­crtÌØЧحÄÚÍâÖÃËæÒâÇл» heatlevel  ...23456..26 СÁº593 2014-5-28 30316081 a9376668 2018-5-8 19:36
[½Ì³Ì] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M ×Ô¼º¶¯ÊÖ×öË¢°üROM(ÆäËû»úÐͿɲο¼) attach_img heatlevel agree  ...23456..25 pcballen 2014-4-13 29320313 wxyiee 2018-1-10 09:25
[8295 ROM] ¡¾ShiGe³öÆ·¡¿¿áÅÉ8295-YunOS3.0 For-150417-ÍêÃÀRoot-Êʵ±¾«¼ò attach_img heatlevel  ...23456..15 ShiGe579 2015-4-30 17214161 13129381663 2017-12-6 16:31
[8295 ROM] ¡¾¿áÅÉ8295¡¿Coolpad 8295 MIUI V5 4.2.7£¨175ÆÚ£© attach_img heatlevel  ...23456..9 1246529785 2014-2-8 9711642 revo1983 2017-11-21 14:11
[8295M ROM] <KL0425>Coolpad¿áÅÉ8295M-ÒÆÖ²ÖÐÐËÔ­Éú4.2-ÐÞ¸´ËøÆÁÒÆλ-´óÔË´æ_Ê¡µçÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..22 5506558 2014-4-25 25414779 Chase¡£ 2017-8-20 11:42
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M SONYµÄµÄOSÒ²....°ü°üС!sony_OS_1.2 attach_img heatlevel  ...23456..20 pcballen 2014-2-13 22815482 Chase¡£ 2017-8-20 11:38
[8295M ROM] <fclwwn>coolpad 8295M_Ê·ÉÏ×îÁ÷³©_MIUI5.0 attach_img heatlevel  ...23456..63 fclºÚÁú 2014-6-25 75524541 Chase¡£ 2017-8-19 14:54
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Òƶ¯°æ ¹Ù·½ ¾«¼òÎȶ¨ Á÷³©ÊµÓà ROOT attach_img  ...2 Ïòů 2017-6-27 131714 ilovegame2012 2017-7-10 19:02
[8295M ROM] <fclwwn>¿áÅÉ 8295M ³¬¼¶Ô­Éú4.22£¬Á÷³©£¬Ê¡µç£¬È«¾ÖÒôЧ attach_img agree  ...23456..7 fclºÚÁú 2015-7-15 7410968 qhllqhll 2017-6-26 22:09
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ÍêÃÀ¸øÁ¦MIUI25.0¹úÇìר°æ Ó¦Óö³½á Ë͸ø°®Á÷³©µÄÄã ×£´ó¼Ò¹úÇì»Æ½ðÖÜ¿ìÀÖ attach_img heatlevel  ...23456..15 СÁº593 2014-10-6 17712219 ygyggygy 2017-6-26 22:06
[8295 ROM] <KL0519>Coolpad¿áÅÉ8295-Ë¢»ú°ü-MUIU×îÐÂWE-Studio·ç¸ñÈ«¾ÖÃÀ»¯-Ö§³ÖSD¿¨Èí¼þ attach_img heatlevel  ...23456..13 5506558 2014-5-19 15412451 qz11722 2017-6-16 03:58
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУÝ8295M_lewa115_¾«¼òÓÅ»¯°æ/v4aÒôЧ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..24 pcballen 2014-3-3 28315889 xiaohui1124 2017-6-14 21:40
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295 ºìÃ×Îȶ¨°æ23.0 ¿ªÆô¹Ù·½ÔËÐÐģʽ+ÊʶȾ«¼ò+MI-Tools¿ÉÓÃ+³Á½þʽ״̬À¸ attach_img heatlevel  ...23456..9 СÁº593 2014-9-22 10411022 1262872168 2017-5-29 17:54
[8295M ROM] £ÛÏÂÔØÒѸüУݹúÍâÔ­Éú°üÉî¶ÈÓÅ»¯ 8295MÍêÃÀ4.2.1¿¨Ë¢°ü attach_img heatlevel agree  ...23456..83 pcballen 2014-5-2 99527034 Yujay 2017-5-28 20:31
[8295 ROM] <KL1010>Coolpad ¿áÅÉ8295-ÒÆÖ²WMROM V8.2|¹Ù·½-WM-˫ϵͳ|6ÖÖ·ç¸ñ״̬À¸.. attach_img heatlevel  ...23456..9 5506558 2014-10-10 10712146 @ÆßÏÒ£¬ 2017-5-26 22:35
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295حСÊÖOS6.5 ȫпØÖÆÖÐÐÄحȫбâƽ»¯Í¼±êØ­Á÷³©Ê¡µçµ½±¬±í ÖµµÃÄãÀ´ÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..8 СÁº593 2014-9-3 9311322 @ÆßÏÒ£¬ 2017-5-26 22:33
[8295 ROM] ¿áÅÉ8295Ø­ÒÆÖ²Funtouch 5.8.2×îй«²â°æØ­ÐÞ¸´À´È¥µç²»ÏÔʾºÅÂëØ­ÐÞ¸´²¿·Ö´íλح attach_img  ...23456..7 СÁº593 2014-8-6 8210314 lllgts 2017-5-25 12:46
[8295 ROM] <KL1019>Coolpad¿áÅÉ8295-°¢ÀïÔÆ2.7.3-1010Õýʽ°å|¿ª»úÔË´æ33%|ÐÞ¸´µ×°üÏÞÖÆ.. attach_img heatlevel  ...23456..20 5506558 2014-10-19 23114471 lllgts 2017-5-20 16:53

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-11-15 00:36 , Processed in 0.441466 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网