ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA68EÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 651

°æÖ÷: ws02897834
Òƶ¯ÊåÊå(M44.COM.CN)ÌṩÁªÏëA68eÂÛ̳,ÁªÏëA68eË¢»ú°ü,ÁªÏëA68eUSBÇý¶¯,ÁªÏëA68eÅä¼þ,ÁªÏëA68e²ÎÊý,ÁªÏëA68eÆÀ²â,ÁªÏëA68eµãÆÀºÍ¾­ÏúÉ̼۸ñµÈÐÅÏ¢£¬ÎªÄú¹ºÂòÁªÏëA68eÊÖ»úÌṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
ÁªÏëA68eÏêϸ²ÎÊý£º¡¾¸ßͨMSM7627 800M¡¿¡¾3.5´ç HVGA µçÈÝ´¥ÃþÆÁ¡¿¡¾µçÐÅEVDO 3G¡¿¡¾Android2.3.4¡¿¡¾WIFI¡¢À¶ÑÀ¡¢ÖØÁ¦¸ÐÓ¦µÈ¡¿¡¾320wÉãÏñÍ·¡¿
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813441059 ¶«Î÷Äϱ±99 19 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ recovery.imgÔ­°æÓëÖÐÎİ棬Ôö¼ÓÓ¢ÎÄÒÆÖ²²âÊ԰棨3ÔÂ24ÈÕÐ޸ģ© attachment  ...23456..139 ws02897834 2011-12-3 166446680 ÌÆÍõ 2018-5-8 12:35
±¾°æÖö¥ ¡¾¿¨Ë¢½Ì³Ì¡¿ÁªÏëa68eÖÐÎÄrecovery°²×°²½Ö裬¿ÉÒÔDIY×Ô¼ºµÄÎÞÐèÇ©Ãû¿¨Ë¢°üË¢»úÁË attachment  ...23456..286 polar 2011-11-22 3431101678 Ìì±ßÒ»°Ñµ¶ 2017-10-2 10:57
±¾°æÖö¥ ÁªÏëA68e Ò»¼üÆƽâϵͳROOTȨÏÞ¹¤¾ß attach_img  ...23456..559 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-20 6704191236 androw01 2016-10-9 16:29
±¾°æÖö¥ Ë¢²»ÉÏREC£¬¿¨µÚÒ»ÆÁµÄ£¬½øÀ´²é¿´£¡  ...23456..26 ws02897834 2012-3-21 30321731 lcf312 2015-11-3 22:29
ÐüÉÍ Éý¼¶»ù´øºóÐźŷdz£²»Îȶ¨ ÐÂÈËÌû - [Òѽâ¾ö] attach_img  ...2 Ê÷Ê÷²»ÊÇÊåÊå 2012-6-21 157072 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:36
±¾°æÖö¥ ÁªÏëA68eÏêϸͼÎÄ¿¨Ë¢Ë¢»ú½Ì³Ì ¸¶Ë¢»ú¹¤¾ß attachment  ...23456..270 Swimyz 2011-10-18 3231123337 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:30
±¾°æÖö¥ ×éºÏ¼ü½øÈëÁªÏëA68eµÄrecovery¿¨Ë¢Ä£Ê½-ÊÊÓÃÓÚ¿ª»ú¿¨ÔÚµçÐŽçÃæµÄ¼Ùשͷ  ...2345 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-12-4 5420959 vs907306 2014-11-9 19:41
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA68eÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[ϵͳ¹¤¾ß] Ò»¿î°²×¿ÐéÄâÄڴ棬°ÑSD¿¨µÄÄÚ´æÄõã³öÀ´µ±ÊÖ»úÄÚ´æÓã¬ÊÖ»úÅܵĸü¿ì attach_img heatlevel  ...23456..36 һЦÊÍÈ» 2012-7-17 42422919 lcx1703 2018-8-10 15:46
ÁªÏëA68e »ùÓÚÍü¼ÇÔÂÁÁS018µÄ¾«¼ò¼ÓÇ¿¿¨Ë¢ROM12ÔÂ6Èհ濨¸ÄÏßË¢²âÊÔ°æ±¾ heatlevel  ...23456..49 zhweb 2011-12-11 58627238 û³á°òµÄ·ÉÏè 2018-1-30 01:05
ÁªÏëA68e »ùÓÚS017µÄ¾«¼òÔöÇ¿¿¨Ë¢ROM¡¾2011-11-29ÈÕ·¢²¼¡¿ heatlevel  ...23456..28 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-11-30 33120536 û³á°òµÄ·ÉÏè 2018-1-30 01:03
ÁªÏëA68e »ùÓÚS018µÄ¾«¼ò¼ÓÇ¿¿¨Ë¢ROM12ÔÂ6Èհ棡ÍøÉÏ×îСÌå»ý¡£¡£¡£ heatlevel  ...23456..111 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-12-6 132740506 û³á°òµÄ·ÉÏè 2018-1-30 01:01
ÁªÏëA68e_S018_11Äê11ÔÂ22ÈÕ°æ heatlevel  ...23456..94 lzf3316 2011-11-30 112236863 wjp1967 2017-5-6 18:06
ÁªÏëA68eÔ­³§·ç¸ñ¾«¼ò¼ÓÇ¿¿¨Ë¢ROM£¡»ùÓÚS016ÖÆ×÷£¡ heatlevel  ...23456..71 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-11-24 84832700 wjp1967 2017-5-6 16:14
¡¾Òƶ¯ÊåÊå¡¿ÃÀ»¯ËزÄ-----ÕûÀíµÄ¸÷ÖÖ¾«ÃÀ%1µçÁ¿Í¼±ê-----µÚ1²¨ attach_img  ...23 ľÀ¼²Ì²Ì 2012-8-6 335834 MC°¢¿¡ 2017-3-20 14:27
¡¾12ÔÂ18ÈÕ¡¿A68E»ùÓÚS013ÃÀ»¯ÔöÇ¿µÚ¶þ°æROM attach_img heatlevel  ...23456..42 ws02897834 2011-12-18 49525669 MC°¢¿¡ 2017-3-20 14:25
ÁªÏëA68e »ùÓÚS017µÄ¾«¼òµÚ¶þ°æ¡¾2011-11-28ÈÕ·¢²¼¡¿[ÐÞ¸ÄÍê³É] digest heatlevel  ...23456..47 ws02897834 2011-11-29 55927320 wogaolun 2017-3-18 13:27
ÎÒÐèÒª¸öË¢»ú°ü ÐÂÈËÌû attach_img  ...23 heidao 2012-10-1 316347 dadaewq 2016-11-23 16:36
ÁªÏëA68e»ùÓÚS017µÄ´¿¾»¾«¼ò°æROM attach_img heatlevel  ...23456..96 ws02897834 2011-11-24 114238547 guilei 2016-10-9 18:40
½â¾öwifiÐÝÃߣ¨×ª£© attachment  ...2 chichihu2004 2012-1-15 195441 penicillinum 2016-9-19 01:21
»ùÓÚS013¾«¼òÃÀ»¯ROM¡¾12ÔÂ9ÈÕ¡¿·¢±¨¼ÓÈëROM200MBË¢»ú°ü attach_img heatlevel  ...23456..35 ws02897834 2011-12-9 41126117 zuuuuu 2016-8-16 22:19
»ùÓÚA68e-S019¾«¼òROM¡¾1ÔÂ3ÈÕ·¢±¨¡¿ attach_img heatlevel  ...23456..92 ws02897834 2012-1-3 109841088 zuuuuu 2016-8-16 22:02
ÁªÏëA68e×îйٷ½ROM°æ±¾ºÅS016£¬ÓÐÐèÒªµÄÇëÄÚ½ø heatlevel  ...23456..108 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-10-23 129345457 baobei5151 2016-6-18 20:02
S019_2×îÖÕ°æ±¾¡¾2012.06.06ÖØз¢±¨¡¿ attach_img digest heatlevel agree  ...23456..80 ws02897834 2012-5-9 95532553 yanbocom 2016-3-11 23:42
¡¾2012.3.2¡¿¡¾MoreؼROM¡¿S019 ¹Ù·½¹Ì¼þ¾«¼òÎȶ¨°æ attachment heatlevel  ...23456 zzmore 2012-3-3 6013513 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2016-2-19 12:37
ÁªÏëA68e 4.0rom ³É¹¦³öÊÀ ÐÂÈËÌû  ...23456 wojiulianfashi 2012-7-6 6113563 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2016-2-19 12:34
¡¾12ÔÂ22ÈÕ¡¿A68E»ùÓÚS018¾«¼òÃÀ»¯ÔöÇ¿µÚ¶þ°æ attach_img heatlevel  ...23456..68 ws02897834 2011-12-22 81134242 pdafans123 2016-2-10 12:33
ÁªÏëA68E±»ÎÒ³¹µ×µÄÑо¿Í¸ÁË heatlevel  ...23 ÎÒСÖí 2011-11-22 247877 ºÜ¾ÃºÍÅ£ 2016-1-30 10:31
Lenovo A68e_S019_111215°æ±¾·¢²¼¡£ attachment  ...2 a604977031 2012-7-26 146045 Ò»fanÒ» 2015-11-4 08:50
ÇëÎÊÈçºÎ²é¿´ÊÇ·ñÊÇS018£¿ÈçºÎÉý¼¶»ù´øÎļþ£¿  ...2 vincenting 2011-12-10 176015 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:43
ÁªÏëA68eÄÜÍæµÄ¼«Æ··É³µ13°²×°Îļþ+Êý¾Ý°ü heatlevel  ...23456..49 laosun520 2011-12-10 58425519 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:42
S880ÆæÒìÎÊÌâÇó´óÉñ ÐÂÈËÌû ZFX 2012-12-21 51624 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:42
[12ÔÂ29ÈÕ¸üÐÂ]»ùÓÚ¹Ù·½S018µÄSKY_V2¾«¼ò£¬ÃÀ»¯(ת)  ...2 lzf3316 2011-12-30 175073 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:41
ÎÒÐèÒªA68eµÄ¿ªÆôswap2µÄboot_ext4.imgÎļþ£¬´óÏÀÓеĸøÒ»¸ö°É attachment  ...2 welly198082 2011-11-28 235774 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:41
Çó¾È¡£¡£rootºóÓÖrootÁËÒ»´Î »úÆ÷ÏÔʾδroot£¬ÔÙÔõôroot¶¼ß£²»³öÀ´ÁË¡£¡£Çó¾È¡£ ÐÂÈËÌû parkourliu 2012-11-16 51895 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:40
ÇóÖú°¡£¡ÁªÏëA86E¸Õ¸ÕË¢ÁË»ú ÊäÈ뷨ûÓÐ ä¯ÀÀÆ÷ûÓÐ Äڴ濨ÓÖÕÒ²»µ½ ÐÂÈËÌû ysx520 2012-7-5 72392 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:40
¶ÔÓÚA68E£¬ÎÒÖ»ÏëÖªµÀÒ»¸öÎÊÌ⣬¾¿¾¹MEIDÄܲ»ÄÜ¸Ä ÐÂÈËÌû voodo333 2013-8-10 42066 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:38
Ë¢»úºóÄڴ濨ÒÑÒƳý ÐÂÈËÌû k178789613 2012-11-18 51866 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-9 21:38
[ÇóÖú]Ë­ÄÜÌṩfactory_update.zip Õâ¸öÎļþµÄÏÂÔصØÖ·¸øÎÒ  ...2 gejin1983 2011-12-16 178454 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:45
Òƶ¯ÊåÊå×ÊÔ´×é-»ªÀöÇ¿´óµÄMIUI°Ù±äËøÆÁ£¨Ð¡Ã×ËøÆÁ£©·¢²¼À²£¡ heatlevel  ...23456..25 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2011-12-14 29820555 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:44
ÓÐûÓÐÏë¹ý °Ñ¿ª»ú µÚÒ»ÆÁ ÄǸöµçÐŵÄͼƬÌæ»»³É×Ô¼ºµÄͼƬ£¿ zw0625 2012-1-10 63238 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:43
ÁªÏëA68eË¢»úROOT×î¼òµ¥µÄ·½·¨--¡¾Ë¢»ú´óʦһ¼üË¢»úROOT¡¿ ÐÂÈËÌû attach_img qepwq125321 2014-1-14 42001 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:43
A68E×Ô´Ó¿¨Ë¢ºó¡£¡£ÉÏÍøÀÏÊǶ϶ÏÐøÐø¡£¡£²»ÄÜÕý³£ÉÏÍø....ÇóÈ˽â´ð a342963876 2012-2-24 72641 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:42
Çó¾ÈÁªÏëA68E»ù´øS019ÒÔϵĻù´ø ÐÂÈËÌû ÌìÉÏ×îÇ¿ 2012-9-8 22287 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:42
ÁªÏëA68E³¹µ×½â¾öµçÔ´¼ü£¨µãÁÁÆÁÄ»£© ly101109 2011-12-30 103498 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:42
ÓÐûÓÐÄǸö¼«Æ··É³µA68e¿ÉÒÔÍæµÄ°¡£¿ qqxpyz 2011-12-7 112610 ŒÅË¿ÄæÏ®007 2015-8-8 16:41

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-17 21:39 , Processed in 0.256023 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网