ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA820ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 9580

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA820Ë¢»ú,ÁªÏëA820ROM¹Ì¼þ,ÁªÏëA820Çý¶¯,ÁªÏëA820Èí¼þ,ÁªÏëA820 root½Ì³Ì,ÁªÏëA820²ÎÊý,ÁªÏëA820ÆÀ²â,ÁªÏëA820ÓÅȱµãÆÀ,ÁªÏëA820¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA820ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÁªÏëA820»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6589¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾4.5´ç960¡Á540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
1ºÅȺ£º283167823    2ºÅȺ£º262950223   
3ºÅȺ£º179708101
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892413418376 wang3265858 ×òÌì 23:17
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA820¡ªREC»ùÓÚÔ´Âë±àÒ롪ȫ¾Ö´¥Ãþ¡ª¸ß¶Ë.´óÆø.Éϵµ´Î¡ª×Ô¶¯¹ÒÔع¦ÄÜ¡ªÆäËû×ÔÐÐ... attach_img  ...23456..93 LGGLGG 2014-8-23 111354873 liliangv 2019-10-1 19:57
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿ÁªÏëA820ÖÐÎĶ¨ÖÆCWM recoveryÊ×·¢£¬4ÔÂ22ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..1018 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 12209243240 czqiang 2019-3-27 10:51
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ò»¼üROOTÈí¼þ¡¢ÖÐÎÄCWM recoveryͨÓð漰Ïà¹ØÏßË¢Çý¶¯¡¢Èí¼þÏÂÔØ attach_img  ...23456..531 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 6370208657 wws¿Æ¼¼Íõ 2019-3-16 08:18
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ÁªÏëA820ÂÛ̳ˢ»úROM+½Ì³Ì×ÊÔ´¼¯ºÏ´«ËÍÌù£¡8ÔÂ26ÈÕ¸üУ¡ digest  ...23456..12 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-6-11 13455615 ¶ÅÍþ°‚ 2018-3-27 04:06
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] »¹ÔÚΪÄãµÄa820´¥ÆÁµßµ¹¶ø·³ÄÕÂð.ÎíÂþÃԳǿÉÒÔ°ïÄãÐÞ¸´À² attach_img digest  ...23456..33 ÎíÂþÃÔ³Ç 2014-2-10 38436741 mmmdddkkk 2017-11-19 14:21
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] A820.820TµÈÏßË¢ÍêÕû½Ì³Ì£¨¿Éжµç³ØÀࣩ attach_img  ...23456..34 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-4-29 39645588 liong333 2017-5-3 10:09
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÇëΪÊÖ»ú·ÖÇøµÄ½øÀ´¿´Ï£¨·¢Éú¼ÓÃÜ´íÎóºÍÎÞÏÞÖØÆô½â¾ö°ì·¨£©  ...2 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-12-30 2015373 dfkj8888 2016-3-8 23:03
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA820ÂÛ̳_ÁªÏëA820ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëA820Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[ÆäËü] TWRP recovery2.8.4.0ÍêÕûºº»¯+ÃÀ»¯,ÈÃÄãµÄrecovery˲¼ä¸ß´óÉÏÆðÀ´(¸½Í¼) heatlevel  ...23456..79 15869977050 2015-4-8 93643045 ÑÅ¿Ë2829 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 ÈýÐÇGALAXY S5 ´óÔË´æ ×Ô¶¯root Îȶ¨ Ê¡µç µÚ¶þ°æ attach_img heatlevel  ...23456..20 µ­ÊÍÐijî 2016-1-22 2308061 liliangv 2019-10-5 01:16
[Èí¼þ] MTK·ÖÇøÈÎÒâ´óСµ÷Õû¹¤¾ß£¬ÖÆ×÷´óÄÚ´ædata±Ø±¸Èí¼þ£¬Ö§³ÖMT6589¡¢MT6589T attach_img heatlevel agree  ...23456..261 bejay 2013-11-14 3123129250 liliangv 2019-10-5 01:02
[½Ì³Ì] ÔÂÁÁ½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬9ÔÂ1ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..4364 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-7-7 52359636848 karen_mok0000 2019-10-3 16:00
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëa820_4.4.2 ROM£¬¾«¼ò Îȶ¨£¬È«Á¦´òÔìС8×îÁ÷³©.ºÃÓõÄ4.4¡£ÒÑÐÞ¸´Á´½Ó attach_img heatlevel  ...23456..16 µ­ÊÍÐijî 2015-3-2 1828837 liliangv 2019-10-2 19:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 Ô­Éú4.4.2·ÂAndroid Lollipop Ô´Âë±äÉ« ÁÐ±í¶¯»­ µç³Øͼ±êÇл» ÷È×å×ÀÃæ attach_img heatlevel  ...23456..12 2542805 2015-10-2 1336647 liliangv 2019-10-2 19:39
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 4.4.2¿¨Ë¢°ü VIBEUI_V2.0_1503_A820_×îÐÂROOT°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..34 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-28 39920547 liliangv 2019-10-1 20:11
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¿¨Ë¢°ü»ªÎªMIUIµÚ201ÖܸüÐÂ/¼ÓÈë½ðÁ¢»ù´ø/¸ßÇåÏà»ú/ÔöÇ¿WIFIÐźÅ/Îȶ¨Á÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..18 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-8-15 2158543 liliangv 2019-10-1 01:08
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¿¨Ë¢°ü Ô­ÉúvMS-4.4.2-V-beta3µÚÈý°æÀ´ÁË attach_img heatlevel agree  ...23456..32 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-25 38023056 760163791 2019-9-30 13:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾710¡¿ÁªÏëA820_MIUI8_.6.7.7¿ª·¢°æ_¹ßÀý¸üУ¡£¡£¡ attach_img agree  ...23456..52 ˮԸ¡ÇàÁ« 2016-6-22 62210512 760163791 2019-9-30 12:57
[½Ì³Ì] ¡ºCYG¡»½ÌÄãÉèÖÃÍâÖô洢¿¨ÎªÄ¬ÈÏ´æ´¢£¡£¨¶þÂ¥¸üв¹³ä£¡£¡£© heatlevel agree  ...23456..136 chenyugang 2013-4-30 162637642 760163791 2019-9-30 12:55
[Èí¼þ] ¡ºCYG¡»·ÖÏíÒ»¸öС°×¼¶µÄROMÇ©Ãû¹¤¾ß¸ø´ó¼Ò heatlevel  ...23456..20 chenyugang 2013-5-26 23415226 760163791 2019-9-30 12:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 Ë¢»ú°ü Voyyo_4.4.2_ÕæARTÀ´ÁË attach_img heatlevel  ...23456..31 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-15 37113556 760163791 2019-9-30 12:26
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÌáÈ¡¹Ù·½ÏßË¢°üÎļþ£¬²¢×Ô¼º´òÔ쿨ˢ°ü heatlevel agree  ...23456..117 jaykingchou 2013-4-9 140336374 Àäãå 2019-9-22 00:47
[ÌÖÂÛ] MTKµÚÒ»ÆÁlogo.binÖÆ×÷Èí¼þLogoBuilder_v1.4ÖÐÎİ棨¿ÉÒÔÖÆ×÷µÚ¶þÆÁŶ£© heatlevel  ...23456..76 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-4-25 90122077 123wzl 2019-9-20 22:03
[Èí¼þ] ÏëÒªvivo£¿miuiÖ÷ÌâÂú×ãÄ㣡£¡¾ø²»Æ­ÈË heatlevel agree  ...23456..44 С°§ 2013-7-10 51813322 2623731158 2019-9-3 19:02
[Ë¢»ú°ü] A820/MIUI6/5.8.7/×ÀÃæ²å¼þ´íÂÒÐÞ¸´/½â³ýϵͳÏÞÖÆ/ÏÂÀ­4X5/ÐÞÕýÖû»SD¿¨/Ö÷ÌâÆƽâ attach_img heatlevel  ...23456..12 2542805 2015-8-8 14211057 liliangv 2019-8-17 15:50
[½Ì³Ì] boot.imgÎļþµÄ½â°ü/´ò°ü/¹¤¾ß/Ï׸øÐèÒªµÄÈË  ...2345 µ­ÊÍÐijî 2015-8-24 586484 ¸çµÄºìÃ×1S 2019-8-14 11:18
[ÌÖÂÛ] MTKÍòÄܽâËøROOT£¡MT6575/MT6517/MT6577/MT6589Ò»¼üÆƽâROOTȨÏÞ¹¤¾ß heatlevel  ...23456..98 ZP741774665 2013-7-3 116732567 lizhao85 2019-8-14 09:26
[Ë¢»ú°ü] Õâ¸öʲôiqngk 1300346961 2017-3-22 2442 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-8-3 00:39
[ÇóÖú] ÇóÄÄλ´óÉñ·ÖÏíA820ÄÜÓõÄTWRP£¡ Òѻظ´ ÓêÄ» 2018-2-20 4311 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-8-3 00:20
[Èí¼þ] miuiÆƽâÖ÷Ìâ heatlevel  ...23456..27 q2636611489 2013-9-3 3127788 С°ØÂÜ 2019-7-29 23:27
[½Ì³Ì] Android¹¤³Ìģʽ½Ì³Ì,°²×¿Òþ²Ø¹¦ÄÜÏê½â attach_img heatlevel  ...23456..18 Ä­Áµ¤¡ÄªÐ° 2014-2-14 2117416 fda001 2019-7-8 20:15
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¦òOPPO½çÃæ¦ò°²×¿4.4.4¦ò×Ô¶¯ROOT¦ò½â³ýSD¿¨ÏÞÖƦòÎȶ¨ Á÷³©¦òÖÕ¼¶ÓÅ»¯°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..18 µ­ÊÍÐijî 2015-11-15 2089208 ZHANGYANGANG 2019-7-5 22:13
[¼¯ºÏÌù] ¡¾Ðñ °Ù¶ÈÔÆÅÌ¡¿ Ã×èÖ¸÷ÖÖÆƽâ×ÖÌåÖ§³ÖÈ«×Ö·û attach_img  ...23456..7 Ä­Áµ¤¡ÄªÐ° 2014-1-23 7510014 cj50000 2019-6-19 09:29
[½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC.Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..289 wtfriends 2013-5-6 3464134607 a624221233 2019-6-17 11:10
[Èí¼þ] recÓÃÎļþ¹ÜÀíÆ÷£¬ÓõÚÈý·½recÖ±½Ó´ò¿ª£¬¹¦ÄÜÀàËÆre¹ÜÀíÆ÷ heatlevel  ...23456..16 °×É«µÄÑ© 2013-9-29 18012324 xu28124 2019-6-6 03:58
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¿¨Ë¢°ü»ùÓÚMIUI¿ª·¢°æMIUIV6·ç¸ñ+Îȶ¨Á÷³©ºÃÓà attach_img heatlevel agree  ...23456..29 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-1 3439912 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:50
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¡¾¾«¼ò+±ä̬¾«¼ò¡¿ Ë«°æÆë·¢!MIUI6ÉèÖÃ|·ç¸ñ+´¢´æÇл»+¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú+ÐÔÄÜģʽ! attach_img heatlevel  ...23456..16 2542805 2014-12-20 1875443 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:48
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 MIUI °áÔË×Ô¹úÍâ MIUIv5 4.8.27 MultiLanguage attach_img heatlevel  ...23456..9 ¸ß·éÕý°æ 2014-12-22 963683 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:46
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏë A820 Ë¢»ú°ü ÒÆÖ²ºìÃ××îÐÂÎȶ¨°æ ¿É¸ü»»×ÖÌå ³¬Ç¿ÐźŠattach_img heatlevel  ...23456..28 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-27 3289826 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:44
[Ë¢»ú°ü] MIUIV5»ùÓÚ°²×¿4.4£¬rootȨÏÞ attach_img heatlevel  ...23456..12 Ц¡¢µ­»¯ÁËÄÇÉË 2015-2-4 14012931 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ºìÃ×Îȶ¨°æ21.0£¬MIUI6È«¾Ö·ç¸ñ+³Á½þʽ״̬À¸+ÎÞ´íλ+а湦ÄÜ+¶Å±ÈË«ÒôЧ attach_img heatlevel agree  ...23456..15 mrfeipeng 2014-9-14 1747285 ÐÄÈô¹Â³Ç 2019-5-25 20:35
[Ë¢»ú°ü] ¡¾´óÊåROM×é¡¿ÁªÏëA820_S132 Ô­³§¿¨Ë¢°ü_root¡¢¾«¼ò¡¢È¥³ýÁªÍ¨¶¨ÖÆÈí¼þ¡¢ÓÅ»¯¡¢Ê¡µç attach_img heatlevel agree  ...23456..112 mengxincun 2013-3-30 134332760 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-5-24 19:17
[Ë¢»ú°ü] Ê×·¢6589ÁªÏëA820רÓÃ2.8G´óÄÚ´æÏßË¢ROM-Ô­Éú4.1.2 attach_img heatlevel agree  ...23456..93 sanbeiyan 2013-4-1 111435629 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-5-24 18:55
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ô­Éú·Â4.4 ÄÚÖø߼¶Ä£Ê½/Xposed¿ò¼Ü/Ö§³Ö¼üÅ̵ƿª¹Ø/ÁÁ¶È2 attach_img heatlevel  ...23456..7 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-12-3 772941 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-5-24 15:27
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820_4.4.2¿¨Ë¢°ü VIBE1.5_1417 attach_img heatlevel  ...23456..23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-23 27113888 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-5-24 15:22
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820»ùÓÚ°²×¿4.42 ÒÆÖ²IOCEAN X8 £¡ attach_img heatlevel  ...23456..12 2542805 2015-6-1 1336417 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-5-24 15:14

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-15 01:53 , Processed in 0.458878 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网