ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëA820ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 9580

Òƶ¯ÊåÊå(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëA820Ë¢»ú,ÁªÏëA820ROM¹Ì¼þ,ÁªÏëA820Çý¶¯,ÁªÏëA820Èí¼þ,ÁªÏëA820 root½Ì³Ì,ÁªÏëA820²ÎÊý,ÁªÏëA820ÆÀ²â,ÁªÏëA820ÓÅȱµãÆÀ,ÁªÏëA820¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÁªÏëA820ÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÁªÏëA820»ù±¾²ÎÊý£º¡¾Áª·¢¿ÆMT6589¡¿¡¾WCDMA/GSMË«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾4.5´ç960¡Á540·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G RAM + 4G ROM¡¿
1ºÅȺ£º283167823    2ºÅȺ£º262950223   
3ºÅȺ£º179708101
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6544 M44 2010-12-13 7851612465902 438138859 ×òÌì 11:09
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÁªÏëA820¡ªREC»ùÓÚÔ´Âë±àÒ롪ȫ¾Ö´¥Ãþ¡ª¸ß¶Ë.´óÆø.Éϵµ´Î¡ª×Ô¶¯¹ÒÔع¦ÄÜ¡ªÆäËû×ÔÐÐ... attach_img  ...23456..93 LGGLGG 2014-8-23 111054097 tangrihui001 ×òÌì 17:46
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820Ò»¼üROOTÈí¼þ¡¢ÖÐÎÄCWM recoveryͨÓð漰Ïà¹ØÏßË¢Çý¶¯¡¢Èí¼þÏÂÔØ attach_img  ...23456..531 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 6368207231 tangrihui001 5 ÌìÇ°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ¡¾Òƶ¯ÊåÊåÈ«¹úÊ×·¢¡¿ÁªÏëA820ÖÐÎĶ¨ÖÆCWM recoveryÊ×·¢£¬4ÔÂ22ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..1018 ÎÒÊÇ´º¸ç 2013-3-10 12207241638 mss533mss 2019-1-22 08:04
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌù] ÁªÏëA820ÂÛ̳ˢ»úROM+½Ì³Ì×ÊÔ´¼¯ºÏ´«ËÍÌù£¡8ÔÂ26ÈÕ¸üУ¡ digest  ...23456..12 ÈÃ.¬.Ƥ¿¨µÂ 2013-6-11 13455120 ¶ÅÍþ°‚ 2018-3-27 04:06
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] »¹ÔÚΪÄãµÄa820´¥ÆÁµßµ¹¶ø·³ÄÕÂð.ÎíÂþÃԳǿÉÒÔ°ïÄãÐÞ¸´À² attach_img digest  ...23456..33 ÎíÂþÃÔ³Ç 2014-2-10 38436159 mmmdddkkk 2017-11-19 14:21
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] A820.820TµÈÏßË¢ÍêÕû½Ì³Ì£¨¿Éжµç³ØÀࣩ attach_img  ...23456..34 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-4-29 39645008 liong333 2017-5-3 10:09
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÇëΪÊÖ»ú·ÖÇøµÄ½øÀ´¿´Ï£¨·¢Éú¼ÓÃÜ´íÎóºÍÎÞÏÞÖØÆô½â¾ö°ì·¨£©  ...2 ™Uë…ÄÞÉÑ 2014-12-30 2015085 dfkj8888 2016-3-8 23:03
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëA820ÂÛ̳_ÁªÏëA820ÊÖ»úÂÛ̳-ÁªÏëA820Ë¢»úROOT½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[Èí¼þ] ͨÓð汾µÄ¡°ÒôÁ¿¼ü»½ÐÑ¡±£¬¼æÈÝ4.2¡¢MIUI¼°Ô­Ê¼°æ±¾£¬²»Ó°ÏìÒôÁ¿¼üµÄԭʼ¹¦ÄÜ£¡ attachment heatlevel agree  ...23456..37 888atao 2013-7-31 43712248 tangrihui001 ×òÌì 18:33
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820miui7¦òÈí¼þ¹¦ÄÜMIUI»¯¦òͼÊÓÇл»¹¦ÄܦòWIFIÃÜÂë²é¿´¦òòþÉ߶űÈË«ÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..9 ÆîöÎ 2015-11-15 974416 tangrihui001 ×òÌì 18:27
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ÒÆÖ²miui7 attach_img  ...23456..9 ÆîöÎ 2015-11-29 10410350 tangrihui001 ×òÌì 18:24
[ÆäËü] TWRP recovery2.8.4.0ÍêÕûºº»¯+ÃÀ»¯,ÈÃÄãµÄrecovery˲¼ä¸ß´óÉÏÆðÀ´(¸½Í¼) heatlevel  ...23456..78 15869977050 2015-4-8 92641300 tangrihui001 ×òÌì 13:30
[½Ì³Ì] ÔÂÁÁ½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬9ÔÂ1ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..4362 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-7-7 52342633192 1298594744 Ç°Ìì 12:34
[Ë¢»ú°ü] ¡¾cofface¡¿ÁªÏëA820 recoveryÖÐÎĻָ´ÏµÍ³¼°ROOT·½·¨£¬Ö§³Ö´¥Ãþ£¬»ñÈ¡/È¡ÏûROOTµÈ attach_img heatlevel agree  ...23456..71 cofface 2013-11-29 84920172 tangrihui001 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ½ÌÄã¿ÆѧÉÏÍø£¬Íæת¸÷´óÓÎÏ· heatlevel agree  ...23456..13 cszzd1421 2013-12-6 1506134 dongdong13579 2019-2-13 15:32
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820ÒÆÖ²»ªÎªµÚËÄÆÚ£¨¸üУ©ÍêÃÀÖÕ½á°æbylgglgg attach_img heatlevel  ...23456..33 lgglgg 2014-2-12 3959686 Òì½çáÈÆð¡î´«Ææ 2019-2-13 09:56
[½Ì³Ì] ¸øÁ¦½Ì³Ì-----IMEI/BT/WIFI MAC ÓÀ¾ÃдÈë/»Ö¸´·½·¨,¾Ü¾øÔÙ¶ªIEMI/MAC.Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ attach_img heatlevel agree  ...23456..289 wtfriends 2013-5-6 3458131734 karlraphel 2019-2-7 11:35
[ÌÖÂÛ] MTKµÚÒ»ÆÁlogo.binÖÆ×÷Èí¼þLogoBuilder_v1.4ÖÐÎİ棨¿ÉÒÔÖÆ×÷µÚ¶þÆÁŶ£© heatlevel  ...23456..76 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2013-4-25 90021580 MC°¢¿¡ 2019-2-5 12:35
[Ë¢»ú°ü] /MIUI7/5.8.22/Ö÷ÌâÆƽâ/Ò»¼üÆÁ±Î/¸ô¿ÕÆÁ/IOS״̬À¸/È«¾Ö³Á½þ/ÁÐ±í¶¯»­/4x6 attach_img heatlevel  ...23456..9 ÆîöÎ 2015-8-23 963846 q3697584 2019-2-4 06:48
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820ÒòË¢´írom Ôì³É´¥¿ØÆÁÉÏÏÂ×óÓÒÏà·´Óнâ¾ö°ì·¨ÁË£¡ digest heatlevel agree  ...23456..69 pkparty 2013-6-21 82623409 Zzehai 2019-2-3 00:18
[Ë¢»ú°ü] ¡¾´óÊåROM×é¡¿ÁªÏëA820_S132 Ô­³§¿¨Ë¢°ü_root¡¢¾«¼ò¡¢È¥³ýÁªÍ¨¶¨ÖÆÈí¼þ¡¢ÓÅ»¯¡¢Ê¡µç attach_img heatlevel agree  ...23456..112 mengxincun 2013-3-30 133732053 wangliang160 2019-1-19 20:22
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 4.4.2¿¨Ë¢°ü VIBEUI_V2.0_1503_A820_×îÐÂROOT°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..34 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-28 39619916 songsir123 2019-1-13 15:37
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 MIUI6Ç¿ÊÆÀ´Ï®5.4.1£¬Ö÷ÌâÆƽâÓÀ²»»Ö¸´+¼«ÖÂÁ÷³©Ë³»¬|ĬÈÏSD+ºÃÓõÄmiui6 attach_img heatlevel  ...23456..26 mrfeipeng 2015-4-1 30215883 ÉÏɼ¡¤»æÀæÒ 2019-1-12 12:59
[½Ì³Ì] ÃÀÀ³ÊËMTK6589\6592 DATA´æ´¢´óСÐ޸Ť¾ß£¨3¸ö°æ±¾¹©Ñ¡Ôñ£© attach_img heatlevel agree  ...23456..19 lenovo038 2014-4-1 21853473 songsir123 2019-1-6 10:52
[Ë¢»ú°ü] ¡¾MIUIµÚ349ÆÚ¡¿ÁªÏëA820_MIUI9_7.9.21/Ö÷ÌâÆƽâ/¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...23456..24 ˮԸ¡ÇàÁ« 2017-9-10 2782340 çéÓ¨±¦±´ 2019-1-5 09:24
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 ÒÆÖ²¹úÍâMIUI6 Red Kat £¡¾«¼ò´ó²¿·ÖÈí¼þ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..17 2542805 2015-6-1 20114123 ÎÒûÄÇÖÖÃü 2018-12-26 01:40
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2018Äê1ÔÂ25ÈÕ_ÁªÏëA820_MIUI9Îȶ¨°æ_V9.2.2.0¡¿ÍêÃÀÁ÷³© ¿ìÈçÉÁµç attach_img  ...23456..53 ˮԸ¡ÇàÁ« 2017-10-15 6339576 tangrihui001 2018-12-26 01:34
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¦òÀÖÍÜOS V5.2¦ò´¢´æ¿ÉÇ뻦òÎȶ¨ Ê¡µç¦ò¾«¼ò°æ¦ò11ÔÂ17ÈÕÔٴθüРattach_img heatlevel  ...23456..12 µ­ÊÍÐijî 2015-11-16 13712941 ÎÒûÄÇÖÖÃü 2018-12-25 23:21
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820_CM11_°²×¿4.4.4 Îȶ¨°æ attach_img heatlevel agree  ...23456..47 µ­ÊÍÐijî 2015-6-13 55422225 ÎÒûÄÇÖÖÃü 2018-12-25 23:07
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820 °áÔ˹úÍâ Ô­Éú4.4 ÉñÓÅ»¯ ¼«ÖÂÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..18 ¸ß·éÕý°æ 2015-2-28 20516242 ÎÒûÄÇÖÖÃü 2018-12-25 21:30
[½Ì³Ì] ÁªÏëA820´ósystem·ÖÇø900MB,ͨ³ÔËùÓÐROM! heatlevel agree  ...23456..64 2542805 2015-1-30 75635072 cheng221 2018-12-16 01:42
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820|AOSP 1.0 |Ô­Éú4.4 |ÓÅ»¯¡¢¸ÄÁ¼°æ|12ÔÂ01ÈÕ¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..21 µ­ÊÍÐijî 2015-12-2 2409158 cheng221 2018-12-16 01:13
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820_CM11_°²×¿ 4.4.4 µÚ¶þ°æ ÐÞ¸´ÑïÉùÆ÷ÎÞÉù attach_img heatlevel agree  ...23456..33 µ­ÊÍÐijî 2015-4-15 39216204 cheng221 2018-12-16 01:09
[Èí¼þ] MTK·ÖÇøÈÎÒâ´óСµ÷Õû¹¤¾ß£¬ÖÆ×÷´óÄÚ´ædata±Ø±¸Èí¼þ£¬Ö§³ÖMT6589¡¢MT6589T attach_img heatlevel agree  ...23456..260 bejay 2013-11-14 3117126360 qwert654321cn 2018-12-6 22:40
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820»ùÓÚ°²×¿4.42 ÒÆÖ²IOCEAN X8 £¡ attach_img heatlevel  ...23456..11 2542805 2015-6-1 1316106 ÍõÑåÒ³ 2018-12-6 21:12
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820»ùÓÚ°²×¿4.4.4£¬FIUI 2.21.0»ªÀöÀ´Ï®¦òË«¿¨+ART¦ò³¢ÏÊÊÔÓæòÈ«ÍøÊ×·¢ ÎÞÍƹã attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-6-9 1126891 ÍõÑåÒ³ 2018-12-6 21:08
[Èí¼þ] miuiÆƽâÖ÷Ìâ heatlevel  ...23456..26 q2636611489 2013-9-3 3117502 18662726087 2018-12-4 18:57
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¿¨Ë¢°üMIUIµÚ180ÖÜÄÚÖùȸè/ÄÚÍâÖÃÇл»/Ê¡µç/GPSÃ붨/½Ó½üÍêÃÀ attach_img heatlevel agree  ...23456..32 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-3-16 37610608 18662726087 2018-12-4 18:49
[Ë¢»ú°ü] Ê×·¢6589ÁªÏëA820רÓÃ2.8G´óÄÚ´æÏßË¢ROM-Ô­Éú4.1.2 attach_img heatlevel agree  ...23456..93 sanbeiyan 2013-4-1 111334979 18662726087 2018-12-4 18:43
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëA820¿¨Ë¢°üµÚ176ÖÜ´óÄڴ濨¸üÐÂV4ÒôЧаæ±à¼­Ä£Ê½ÈÎÒâºô³ö֪ͨÀ¸ attach_img heatlevel agree  ...23456..45 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-2-15 53413117 15077871827 2018-12-3 23:13
[Ë¢»ú°ü] A820 MIUI7 5.10.27 Ö÷ÌâÆƽâ/²¼¾ÖÇл»/ʱ¼ä¾ÓÖÐ/ÇåÀí¶¯»­/˽ÃÜÎļþ¼Ð/Xposed¿ò¼Ü attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-10-27 1115088 15077871827 2018-12-3 19:12
[Ë¢»ú°ü] A820Ô­À´Èç´ËÁ÷³©¡ª¡ªProject AOSPÔ­Éú4.2 by ygt V2 attach_img heatlevel agree  ...23456..85 ygt7758256 2014-2-23 100923346 lnyklp 2018-11-30 10:55
[Èí¼þ] recÓÃÎļþ¹ÜÀíÆ÷£¬ÓõÚÈý·½recÖ±½Ó´ò¿ª£¬¹¦ÄÜÀàËÆre¹ÜÀíÆ÷ heatlevel  ...23456..15 °×É«µÄÑ© 2013-9-29 17911479 zhyi23 2018-11-27 08:32
[Ë¢»ú°ü] A820/MIUI6/5.5.1/Ë«¿¨×Ô¶¨ÒåÓªÔËÉÌ/Á÷³©Ä£Ê½/ĬÈÏSD¿¨/Ïà»úĬÈÏSD/Ö÷ÌâÆƽâ/ÖØÐÂÉÏ´« attach_img heatlevel  ...23456..10 2542805 2015-5-1 1149689 ¡¾Y¡¿©Y 2018-11-26 12:11
[ÇóÖú] ÇóÄÄλ´óÉñ·ÖÏíA820ÄÜÓõÄTWRP£¡ Òѻظ´ ÓêÄ» 2018-2-20 3210 402879901 2018-11-20 21:05
[ÆäËü] {2015Äê1Ô¸üÐÂ}ÎÞËð¾«Æ·µ¥ÇúºÏ¼¯1600Ê× 80 90רÊô ÖÕ¼«ÊÕ²Ø ÎÒºÍС»ï°éÃǶ¼... attach_img digest heatlevel agree  ...23456..40 maiyujian 2013-6-24 47717669 13214361 2018-11-10 15:10

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-22 03:49 , Processed in 0.809159 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网