ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
Òƶ¯ÊåÊåÖÐÐËV5SÂÛ̳ΪÄúÌṩÖÐÐËV5SË¢»ú,ÖÐÐËV5SROM¹Ì¼þ,ÖÐÐËV5SÇý¶¯,ÖÐÐËV5SÈí¼þ,ÖÐÐËV5S root½Ì³Ì,ÖÐÐËV5S²ÎÊý,ÖÐÐËV5SÆÀ²â,ÖÐÐËV5SÓÅȱµãÆÀ,ÖÐÐËV5S¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÖÐÐËV5SÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÖÐÐËV5S»ù±¾²ÎÊý£º¡¾¸ßͨMSM8916 64λËĺˡ¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾Ë«4G¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720P¡¿¡¾1G RAM + 8G ROM¡¿¡¾nubiaUI 2.5¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÖÐÐËV5 MaxÃñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º 116967621    (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
Ä¿Ç°ÖÐÐËV5 MaxÊÖ»úÂÛ̳×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíºÍÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6578 M44 2010-12-13 7892813443285 ¶«Î÷Äϱ±99 ×òÌì 02:07
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] È«ÍøÊ×·¢ÖÐÐËV5S ÖÐÎÄcwm-recoveryºÍÏßË¢rootÒÔ¼°Ô­³§rom attach_img  ...23456..260 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-11-25 311277869 azurejp 2019-8-17 00:07
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÖÐÐËÍþÎä¶þ´ú-V5SºÍV5Max-N918StºÍN958StÖÐÎÄCWM Recovery|¹Ù·½re... attach_img  ...23456..18 twin 2016-4-5 21214222 azurejp 2019-8-16 20:54
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] µ¼º½ÕßÖÆ×÷ÖÐÐËV5S1.23£¨Òƶ¯°æ£© v1.24£¨ÁªÍ¨°æ£©ÆÁÄ»ÖúÊÖcrtÌØЧroot¾«¼ò¼üÅ̵ƿª¹Ø attach_img  ...23456..35 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-18 40837184 ÍõÌ컪 2019-6-7 07:52
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] µ¼º½ÕßromV5SÒƶ¯°æ1.23ÁªÍ¨°æ1.24Ë«ÅÅ״̬À¸ÆÁÄ»ÖúÊÖÈËÁ³½âËø attach_img  ...23456..46 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-22 54636411 mayong8593 2018-10-21 11:57
±¾°æÖö¥ [ÆäËü] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈëÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ÖÐÐË V5 Max v5s ¹Ù·½½»Á÷Ⱥ¿ªÆôÍæ»ú´óÊʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-11-9 73638 lh1160284289 2018-7-6 13:53
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5s_MIUI_V7.1.1.1.KCLVSTN (Îȶ¨°æ)_ͬ²½¸üÐÂ-ÐÞ¸´BUG attach_img  ...23456..45 Ò¹ÒѳÁĬ 2015-9-21 53123486 lsj_gp 2017-5-29 23:18
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÖÐÐËV5SÂÛ̳_ÖÐÐËV5S¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全 博聚网
[½Ì³Ì] Ê×·¢Ô­´´£ºV5S n918stÕý×Ú¸ßͨÏßË¢¾Èש¹¤¾ß¼°½Ì³Ì£¬´ø¸Ä´®Âë attach_img heatlevel agree  ...23456..131 yczouyun 2015-2-15 156366998 tie2014 5 ÌìÇ°
[Èí¼þ] »ÃÓ°Wifi£¨Android£©v2.9999¹Ù·½ÖÕ¼«°æÉý¼¶ heatlevel  ...23456..9 sunjie7710 2015-1-15 10112102 Âñk£ä¨§àïÇô 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5SMIUI8¿ª·¢°æÖ÷ÌâÆƽâÓÅ»¯¾«¼òÎȶ¨ÔöÇ¿·ÉËÙΨÃÀ³¬¼¶Ê¡µç attach_img  ...23456..13 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2017-6-23 1479150 Ðì¹óÅô 2019-9-21 00:57
[ÆäËü] 12ÔÂ18v5sÓû§ÈçºÎÇø·Ö×Ô¼ºÊÖ»úÊÇÒƶ¯°æ»¹ÊÇÁªÍ¨°æ·Ö²»ÇåµÄ¿´Ï heatlevel agree  ...23456..124 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-18 148532371 Ðì¹óÅô 2019-9-21 00:55
[Ë¢»ú°ü] 4ÔÂ13ÈÕ£ºV5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ WM2.01 ë²£Á§ÌØЧ ħȤ¶¯»­ ¸ß¼¶µçÔ´ ֪ͨ˫ҳ ÐÞ¸´BUG attach_img heatlevel  ...23456..13 qq980892795 2015-4-12 1535745 ¾ÃÁ˾ÃÁ˱ã¾ÉÁË 2019-8-24 17:39
[ÇóÖú] N958STË¢»úºóIMEIºÍMAC¶ªÊ§£¬ÔõôÔÙдÈ룿 azurejp 2019-8-19 071 azurejp 2019-8-19 13:29
[ÇóÖú] N958STË¢»ú¶ªÊ§IMEIºÍMAC,Çó¾ÈÔõôˢÈë¡£ azurejp 2019-8-19 069 azurejp 2019-8-19 13:25
[½Ì³Ì] ÖÐÐËV5¹ÙÍøÏÂÔØ¿¨Ë¢°ü»ñºÍ n918stÈ¡rootȨÏ޵İ취 attach_img heatlevel agree  ...23456..180 salingt 2015-1-1 215365062 azurejp 2019-8-17 00:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½¡¿£¨×ªÔØ£©ÖÐÐËV5S v1.23£¨Òƶ¯°æ£©/v1.24£¨ÁªÍ¨°æ£©Õýʽ°æ SD¿¨Ë¢»ú°ü heatlevel  ...23456..39 ljm13467472625 2014-12-18 46020211 azurejp 2019-8-16 23:57
[½Ì³Ì] Ê×·¢Ô­´´¡ªÖÐÐËv5sÏßË¢data·ÖÇø¼°system·ÖÇø½Ì³Ì£¬´ø¸Ä˫ϵͳ attach_img heatlevel  ...23456..21 1247847495 2015-8-11 24022702 kfxiaofeng 2019-8-9 09:35
[Èí¼þ] R.E¹ÜÀíÆ÷£ºRoot Explorer£¨Android£©v3.3.2¸¶·Ñ°æ  ...234 sunjie7710 2015-1-15 441830 xvbin999 2019-7-31 23:54
[Èí¼þ] ³¬¼¶Öնˡª¡ªÊʺÏËùÓа²×¿ÖÇÄÜ»ú  ...2 sunjie7710 2015-1-16 181443 llee001 2019-7-28 09:57
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ WM3.2 ¸öÐÔ×Ô¶¨Òå ¼«ÖÂÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..9 qq980892795 2015-7-23 9911286 ÍõÌ컪 2019-6-7 08:28
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÍêÃÀroot ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..17 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2015-9-10 19217097 yang5683 2019-6-7 07:58
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËv5s n918stͬ²½miui5.4.17¸üС« ¸½¼ÓÉèÖÃ+ÂÌÉ«ÊØ»¤+À´µçÉÁ¹â attach_img heatlevel  ...23456..65 1247847495 2015-4-20 77924061 ÍõÌ컪 2019-6-7 07:50
[Èí¼þ] nubiaUI¿ÉÓõÄxposed2.6.1·ÖÏí heatlevel  ...23456..17 sunjie7710 2015-1-15 19414497 æȊ…^o^½¿ 2019-5-31 14:36
[Èí¼þ] ÉñÆ÷Xposed v2.3.1+ÖØÁ¦¹¤¾ßÏä/¸ß¼¶ÉèÖÃGravityBox v2.6.5ºº»¯ÐÞÕý°æ£¬Éµ¹ÏʽÃÀ»¯ROM heatlevel  ...23456..12 ³Â³¿ 2013-10-30 14114342 С»ï×Ó4869 2019-5-30 19:39
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5S 4.4.4¿ÉÓõĹȸè¿ò¼Ü·þÎñ°ü£¬ÇײâºÃÓà heatlevel  ...23456..34 ananair 2014-12-20 40017282 С»ï×Ó4869 2019-5-30 19:36
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ±¾»ùÓÚ¹Ù·½V1.26 ħȤ¶¯»­ ¸ß¼¶µçÔ´ ¸öÐÔ¶¨ÖÆ ÒÑROOT attach_img heatlevel agree  ...23456..19 qq980892795 2015-3-28 22114214 »Æ¹Ú029 2019-5-29 08:18
[Ë¢»ú°ü] 10.18¡¾DISK¡¿V5S Ë«4G°æ V1.26 È«ÐÂΨÃÀÇåзç¸ñ ¿¨Æ¬Ê½¶àÈÎÎñ Ë«ÅÅÍøËÙ ¿á׿ÉèÖà attach_img heatlevel  ...23456..12 DISK_ROM 2015-10-18 13616310 »Æ¹Ú029 2019-5-28 15:34
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ WM3.1 ¸öÐÔ×Ô¶¨Òå ¼«ÖÂÌåÑé ×îºóÒ»°æ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..13 qq980892795 2015-6-13 1466119 С»ï×Ó4869 2019-5-26 20:05
[Èí¼þ] ³¬¼¶ÊÚȨ¹ÜÀíSuperSU Pro v2.20ºº»¯ÐÞÕý°æ£¬ROOTȨÏÞ¹ÜÀíÉñÆ÷ heatlevel  ...23456..14 ÆïÊ¿Íõ 2014-11-15 1646505 182871399 2019-5-6 17:05
[Èí¼þ] ×·ÊéÉñÆ÷£¨ÄÚ²¿°æ£©vpro 90ÄÚ²¿Çåˬ°æ  ...23 sunjie7710 2015-1-15 354176 1195349241 2019-2-10 02:13
[Ë¢»ú°ü] ¡¾5-17¸üС¿ÖÐÐËV5SÁªÍ¨-1.26-RootȨÏÞ-¾«¼òÁ÷³©-¼òÔ¼Îȶ¨-³¬³¤´ý»ú-È«ÐÂÖ÷Ìâ-5ÔÂ°æ ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel  ...23456..51 ½ã½ãaa 2015-5-17 60220273 Ò»ÌìÒ»¸öÑù¡£ 2019-1-27 21:06
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5S ÁªÍ¨Ë«4G¼æÈÝ°æ WM1.01 V1.26µ×°ü ħȤ¶¯»­ ¸ß¼¶µçÔ´ ±äɫ״̬À¸ ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..10 qq980892795 2015-3-31 11014147 Ò»ÌìÒ»¸öÑù¡£ 2019-1-27 21:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾7-22·¢²¼¡¿ºìÅ£V5SË«4GÁªÍ¨ ¶Å±ÈÒôЧ Ë«ÅÅÍøËÙ ¶à¹¦ÄÜÔöÇ¿ ¼òÔ¼·ç¸ñ Îȶ¨Á÷³© 7ÔÂ°æ ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel  ...23456..35 ½ã½ãaa 2015-7-22 41618738 Ò»ÌìÒ»¸öÑù¡£ 2019-1-27 21:01
[½Ì³Ì] ×î¼òµ¥µÄdata·ÖÇø·½·¨£¨ºÍ³ö´íÇÀ¾È·½·¨£©  ...23 mzr7659 2015-5-7 2810502 ѲƤ 2019-1-17 03:40
[Èí¼þ] ɨÃèÈ«ÄÜÍõCamScanner Phone Creator attach_img  ...23 sunjie7710 2014-12-7 273405 liuzb 2018-12-8 13:57
[Èí¼þ] QQÒôÀÖ£¨ÃâÂÌ×ê°æ£©v4.5.0È«ÐÂDTSÒôЧ heatlevel  ...23456..11 sunjie7710 2015-1-15 12610827 xwxwyd 2018-11-14 13:57
[Èí¼þ] 360ÎÀÊ¿¼«¿Í°æ v1.4.4.1019¹Ù·½Õýʽ°æ ÖØ°õ¸üРsunjie7710 2015-1-16 111681 ±ù·â¿Æ¼¼ 2018-9-6 14:23
[ÌÖÂÛ] ûÈË×öMIUI9µÄ°üÁË£¿£¿ ÐÂÈËÌû 13066391795 2018-6-8 0275 13066391795 2018-6-8 17:57
[ÇóÖú] ÎÊһϠÖÐÐ˺ìÅ£v5 ¿ª»ú ×ÜÏÔʾÉý¼¶Ê§°Ü ²»ÄÜ¿ª»ú ÕÅ°ÁÖ® 2018-5-15 0299 ÕÅ°ÁÖ® 2018-5-15 08:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âV6 Òƶ¯¡¿1.31 ±äÉ«ÍøËÙ|À´µçÉÁ¹â|Ó²¼þ¼à¿Ø|ÎïÀí/ÐéÄâ¼ü¶¨Òå|ÏßÐÔµçÁ¿|Å©Àú attach_img heatlevel  ...23456..9 zqlcch 2015-8-19 10013900 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:35
[Ë¢»ú°ü] ¹úÇìÏ×Àñ¡¾DISK¡¿V5SÒƶ¯°æ V1.25 ¾«¼òÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È ¿á׿ÉèÖà ÷È×å·ç¸ñ ¼òԼʵÓà attach_img  ...2345 DISK_ROM 2015-10-1 4810130 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:30
[Ë¢»ú°ü] 10.18¡¾DISK¡¿V5S Òƶ¯°æ V1.25 È«ÐÂΨÃÀÇåзç¸ñ ¿¨Æ¬Ê½¶àÈÎÎñ Ë«ÅÅÍøËÙ ¿á׿ÉèÖà attach_img  ...23456 DISK_ROM 2015-10-18 6012576 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:29
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5SÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..26 ÆïÊ¿Íõ 2013-10-30 30418197 ÀúÊ·¹Â»ê 2018-3-29 20:20
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5SÈí¼þÍƼö:Áª·¢¿ÆMTKÊÖ»úadhoc²¹¶¡£¬Ö§³ÖÁ¬½ÓadhocģʽWiFiÈÈµã  ...23 ÆïÊ¿Íõ 2013-10-30 295002 majortwo 2018-3-13 01:04
[Èí¼þ] ¡ººÚ¿Í¹¤¾ßÉý¼¶¡»Zanti v2.1.4ÖÐÎÄ°æ+Wifi** heatlevel  ...23456..21 sunjie7710 2015-1-15 24614733 779342732 2018-1-24 13:40
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G-1.26Îȶ¨°æ-¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀroot Îȶ¨Á÷³© ³¬Ê¡µç°æ attach_img heatlevel  ...23456..30 ÌðÐÄСÍè×Ó 2015-7-8 34916868 didiaohuxi 2017-12-28 23:19

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-10-18 05:12 , Processed in 0.444193 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网