ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×5CÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 3054

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×5CÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×5CÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×5CÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
СÃ×5C²ÎÊý£ºËɹûÅìÅÈS1¡¢5.15Ó¢´çÆÁ¡¢3GB+64GB¡¢800W+1200W£¬2860mAh¡¢9V/2A¿ì³ä¡¢1499Ôª
  Ð¡Ã×5CÍæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º491878304            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6550 M44 2010-12-13 7859812672588 lipengfeilkj ×òÌì 22:19
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3883 binbinshe 2015-2-15 465865221086 a»ÆÀèÀ´Ë£»ú 8 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈëСÃ×5C½»Á÷-Ⱥ 491878304Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´«£¡ attach_img muscle 2017-2-12 1711 hyw456250 2018-8-28 09:52
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] СÃ×5C miui8 ×îÐÂÎȶ¨°æ ÏßË¢¾ÈשFastbootÍêÕû°ü attach_img  ...234 ÏßË¢¾Èש´ïÈË 2017-4-27 476348 lihuaping 2017-8-17 14:58
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] СÃ×5C ½âËøBL£¨ÏßË¢/ROOT±Ø±¸£©ÓëÉÏËøBL ÏêϸͼÎÄ½Ì³Ì attach_img СÍñ 2017-3-13 16310 dicklee1026 2017-8-17 14:37
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ½ÌÄãСÃ×5CÈçºÎÆƽâ5Ä£µÄÁªÍ¨4GÍøÂçµÄ·½·¨½Ì³Ì£¡³¬¼¶¼òµ¥Ó´ attach_img ³Â³¿ 2017-3-4 210007 pdafans123 2017-3-20 11:40
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×5CÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 网站赌博注册赠送彩金,白菜网彩金,2018年送彩金网站大全
博聚网
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.10.18/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...2 °ËÒ»°Ë 2018-10-18 17351 1325951236 2019-3-18 14:01
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.10.23 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁÄ»... attach_img 1844855803 2018-10-23 10327 1325951236 2019-3-18 14:00
[ÇóÖú] ÎÒÃǸãǶÈëʽÈí¼þÔõôд¼Ü¹¹ºÜÖØÒª£¬ÊÖ»úµÄÄÇÖÖоƬ¼Ü¹¹Ó¦¸ÃÒ²ÊÇÒ»ÑùµÄµÀÀí°Ñ zqy9307 2019-3-16 025 zqy9307 2019-3-16 14:17
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.1 ²¨À¼°æ Èý´óÆƽâ Ö÷ÌâXX XP¿ò¼Ü ±ØË¢¾«Æ· ¿ì¹ýÉÁµç attach_img sb189 2018-9-1 2294 beijixing592 2019-3-14 16:11
[ÇóÖú] Ë­Ô¸Òâ³ÐÈÏСÃ×ÊÇÈ«ÃæÆÁµÄÒýÁìÕߣ¿Ò»Ì¸µ½ÏÄÆÕ¾ÍÐ˸߲ÉÁÒ£¬ÓÖû˵ÏÄÆÕ±ÈСÃ×Íí£¬µ«Ð¡Ã׾Ͳ»ÊÇÈ«ÃæÆÁµÄÒýÁìÕßÁË£¿Á½Õß²¢²»Ã¬¶Ü gedonghui 2019-3-10 032 gedonghui 2019-3-10 06:01
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10²¨À¼ 8.10.11 ÖÇÄÜÒýÇæ-Ö÷ÌâXX-ºÚÓò-·ÉËÙÄÚºË-̧ÊÖ»½ÐÑ attach_img ±ðÍýÏëÅÝÎÒ 2018-10-11 9343 15940997256 2019-3-7 15:46
[ÇóÖú] Ë­ÓÐСÃ×5cµÚÈý·½rec£¬Ò»¼üË¢ÈëÄÇÖÖ£¬·Ç³£¸Ðл Òѻظ´ »¤ïÚʹÕß 2019-1-13 2124 1207586461 2019-3-7 12:32
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 9.1.15 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2019-1-15 11153 1207586461 2019-3-7 12:28
[ÇóÖú] ÅÄÕÕ£¿ 363ºÜ²î²»¹»Âð ÐÔÄÜ ÄÚ´æ ¶¼ÊÇ855 128G ÔË´æ6 8¶¼Óв»¹»Âð cyh5410 2019-3-6 039 cyh5410 2019-3-6 13:26
[ÇóÖú] ´ó¼Ò¾õµÃ2019ÄêÂò6gÔË´æ°æµÄСÃ×9»¹×ã¹»ÓÃÂ𣿱¾È˲»Íæ´óÐÍ3dÓÎÏ· huiningyuan 2019-3-4 079 huiningyuan 2019-3-4 19:13
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×5C/MIUI10/8.12.9/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...2 °ËÒ»°Ë 2018-12-9 22269 Ѫ½þÇàÉÀ 2019-3-4 00:14
[ÇóÖú] ÓиöÎÊÌâ27wÓÐÏß³äµç¶Ôµç³ØËðºÄ¿ì£¬»¹ÊÇ20WÎÞÏß¿ì³ä£¬¶Ôµç³ØËðºÄ´ó£¿ ȸÑãÒ× 2019-3-2 035 ȸÑãÒ× 2019-3-2 21:58
[ÇóÖú] ²»ÖªµÀΪʲô׷ÇóÕâô±¡£¬Ð¡Ã×9ÄÜÔö¼ÓËÄÖá¹âѧ·À¶¶ºÍÆøѹ¼Æ£¬ÔÙ°ÑÊÖ»úºñ¶ÈÔö¼ÓһЩ£¬×öƽÉãÏñÍ·¡£¡£¾ÍÍêÃÀÁË dbq2269 2019-3-1 037 dbq2269 2019-3-1 20:56
[ÇóÖú] MIUIÎȶ¨°æ¸Ä³É¿ª·¢°æÐèҪעÒâʲôÊÂÏîô£¿ Òѻظ´ Ò¶ÃÙ´ä 2017-7-4 1128 ÇçÌìÓê½¥½¥ 2019-2-27 16:25
[ÇóÖú] СÃ×Ö÷ÒªµÄÊг¡ÊÇ£¬¶«ÄÏÑÇ£¬Ó¡¶È¡¸µÍ¶Ë»ú¡¹£¬Ì¨Í塸²»¹ÜÂôµÄÔõôÑù¶¼Òª·¢¡¹£¬Å·ÖÞ¡¸·¨¹úºÍÎ÷°àÑÀΪÖ÷¡¹£¬Äڵأ¬Ïã¸Û¡¸Ë®»õ»úµÄ±¬·¢µØ¡¹ ì³¾²æµ 2019-2-25 042 ì³¾²æµ 2019-2-25 18:08
[ÇóÖú] ±¾À´÷È×åÒÔÇ°×öflyme»¹²»´í£¬ÏÖÔÚ¹¤³ÌʦÓÖÉÙ£¬À×¾üÓÐ×öÈí¼þµÄ±³¾°£¬flymeÔõô¸ÉµÄ¹ýmiui Ñ©×ÓÕä 2019-2-23 050 Ñ©×ÓÕä 2019-2-23 21:47
[ÇóÖú] ÈýÐǵĴ¦ÀíÆ÷²»ÖªµÀ²úÁ¿ÔõôÑù£¬ºÃÏñÃÀ°æºÍº«°æÓ㬵«ÊÇ»ªÎªÔòÊÇÈ«Ï߶¼Óà ghz9178 2019-2-23 040 ghz9178 2019-2-23 17:07
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 9.2.12 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2019-2-12 1127 ¶à¹ú²¿¶Ó 2019-2-12 09:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 9.2.3 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super_LIN 2019-2-3 2110 lmp2750663140 2019-2-3 15:18
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 9.1.2 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2019-2-2 5154 I¡¢ve_been_wait 2019-2-2 10:28
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 9.1.15 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super-lin 2019-1-16 2153 lmp2750663140 2019-1-16 23:39
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.29 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-29 2144 LYP423 2019-1-3 01:47
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.24 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-24 2123 LYP423 2019-1-3 00:57
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 8.12.25 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super_LIN 2018-12-26 1106 LYP423 2018-12-26 22:10
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.17 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-17 3120 ChaosSU 2018-12-17 20:38
[ÆäËû] ¡¾²Ðо¡¿Ð¡Ã×5C TWRP 3.1.0 µÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery attach_img qqjia 2017-3-29 82510 abcd14725836900 2018-12-15 22:54
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 8.12.13 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú attach_img Super-lin 2018-12-14 3133 15940997256 2018-12-14 22:22
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.11 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-11 1126 ¶à¹ú²¿¶Ó 2018-12-13 15:56
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.13 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-13 0127 1844855803 2018-12-13 15:00
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.6 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-6 1163 ¶à¹ú²¿¶Ó 2018-12-8 17:36
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C MIUI10 8.9.17 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç attach_img 1844855803 2018-10-17 5172 1741123509 2018-12-8 15:09
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.7 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-7 0174 1844855803 2018-12-7 11:09
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C²¨À¼°æ MIUI10 8.12.5 ×Ô¶¯½ÓÌý Ðü¸¡µ¼º½ ²¼¾ÖÇл» prop±à¼­ dpiµ÷½Ú Super_LIN 2018-12-7 0152 Super_LIN 2018-12-7 01:14
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.12.1 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ 1844855803 2018-12-1 2153 ¶à¹ú²¿¶Ó 2018-12-3 17:02
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C¿ª·¢°æ MIUI10 ¼òÔ¼·ç¸ñ|¿ìÈçÉÁµç|Ö÷ÌâX|ROOT|¾«¼òÓÅ»¯ grimolook 8.11.22 attach_img Grimolook 2018-11-22 5186 15940997256 2018-11-22 22:52
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.17 ¹úÄÚÎȶ¨°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-17 0201 1844855803 2018-11-17 22:20
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.12 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä 1844855803 2018-11-12 1156 h454786409 2018-11-17 21:12
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.15 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä 1844855803 2018-11-15 2181 Ò²ÎÞ·çÓê 2018-11-15 22:59
[Ë¢»ú°ü] СÃ×5C¿ª·¢°æ MIUI10 ¼òÔ¼·ç¸ñ|¿ìÈçÉÁµç|Ö÷ÌâX|ROOT|¾«¼òÓÅ»¯ grimolook 8.11.9 attach_img Grimolook 2018-11-10 11167 gl6888562 2018-11-10 00:30
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.11.9 ²¨À¼°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-9 0161 1844855803 2018-11-9 22:22
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×5C MIUI10 8.10.31 ¹úÄÚ°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁÄ»... attach_img 1844855803 2018-10-31 4335 173800 2018-11-7 18:13

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-3-27 08:40 , Processed in 0.777247 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网